ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 12:04
އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޯހަކަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ 4 އޮފިސަރަކު ޔޫކޭއަށް
އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޯހަކަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ 4 އޮފިސަރަކު ޔޫކޭއަށް
އެމްއެންޑީއެފް
އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މިންގަނޑަށް އެމްއެންޑީއެފް އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރަނީ
 
އިންޓަރނެޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ބުނެދެވޭނެ
 
އެވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުވާނެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަންގެ ފަރާތުން 26 ޖުލައި އިން 03 އޮގަސްޓް 2022 އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ނެޝަނަލް އިންސްޕެކްޓަރ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ފަރާތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އެވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 4 މުވައްޒަފުން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދިޔުމަށް ފުރައިފިއެވެ.

ކޯހުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ވެސް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މިކޯހަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ދެމެދު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގާތް ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ނިޒާމްގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާ އެ ނިޒާމް ތަންފީޒް ކުރަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ޝާމިލްވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އެވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރާއި ބެހޭ މައި ޖަމިއްޔާ ކަމުގައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މިންގަނޑަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ތަމްރީން ކޯހެކެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ނެޝަނަލް އިންސްޕެކްޓަރ ކޯހަކީ ގައުމުތަކުގެ ނެޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ޕްރޮގްރާމްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒް ކުރުމަށް ޒިންމާކުރެވިފައިވާ މުވައްސަސާތަކުން އެއަރޕޯރޓްތަކުގައި ދެމުންދާ ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ހަރަކާތްތައް ތަންފީޒް ކުރަމުންދާ މިންވަރު ބަލާ، ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިންޓަރނެޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ބުނެދެވޭނެ ގޮތަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން އިން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

Advertisement

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަންގެ ފަރާތުން 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ތަފާތު އެހީތެރިކަން ފޯރޮކޮށް ދެމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރާނެ 10 އެކްސްޕްލޯސިވް ޓްރޭސް ޑިޓެކްޝަން މެޝިން ހަދިޔާ ކުރުމާއި، އެއަރޕޯރޓްގެ ސަލާމަތީ ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރުން އެއަރޕޯރޓް ހިންގާ ފަރާތުގެ ސެކިޔުރިޓީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާ ދެމުން ގެންދެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޒާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމަށްފަހު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން އާއި ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން 2023 އަދި 2024 ގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައް ހިމެނޭ ޖޮއިންޓް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ޑައިރެކްޓްރޭޓް އޮފް އެވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާޢި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑިޕާރޓްމަންޓް ފޮރ ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަންގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް