ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 16:38
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއް ޔޫކްރެއިންގެ އޮޑެސާ ސިޓީގެ ބަނދަރަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއް ޔޫކްރެއިންގެ އޮޑެސާ ސިޓީގެ ބަނދަރަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިތާ އެއް ދުވަސްފަހުން ރަޝިއާގެ ހަމަލާއެއް ޔޫކްރެއިންގެ އޮޑެސާއަށް
 
ޔޫކްރޭނުން ގޮވާން އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ކަޅު ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ ޕޯޓުތައް ހުޅުވާލަން، ރަޝިއާއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
 
އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޕޯޓުތައް ހުޅުވާލިނަމަވެސް ކަނޑުމަގުން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް ހަމަލާއެއްނުދޭނެ ކަމުގައި
 
ޔޫކްރެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ރަޝިއާއިން އެގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ބެލުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފަ

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއް ޔޫކްރެއިންގެ އޮޑެސާ ސިޓީގެ ބަނދަރަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫކްރޭނުން ގޮވާން އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ކަޅު ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ ޕޯޓުތައް ހުޅުވާލަން، ރަޝިއާއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މިހަމަލާއަކީ މިއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުދާނެ ކަމުގެ ހެތްކެއްކަމަށް މިހާރު ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ދަނީ ރިޕޯޓުކުރަމުންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލެމުންދާ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އެޅުނު ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

އެގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނާއި އދ ގެ މެމްބަރުންނާއި، އދ އާ ރަޝިއާ އަދި ޔޫކްރޭންގެ މެދުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރާ ތުރުކީގެ އިސް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޕޯޓުތައް ހުޅުވާލިނަމަވެސް ކަނޑުމަގުން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް ހަމަލާއެއްނުދޭނެއެވެ. އެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ޔޫކްރޭނުން މިހާރު ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި މައިންތައް އަޅާފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމާއެކު އެތަކެތި ކަނޑުން ނަގައި، އަލުން ދަތުރުފަތުރު ފަށާނެއެވެ.

ރަޝިއާއާއި ޔޫކްރޭނަކީ ދުނިޔޭގެ މާކެޓުގައި އެންމެ ގިނައިން ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދެ ގައުމެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާ ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ޔޫކްރޭނުން ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި، ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖައްސާލިއެވެ. އެ ގައުމުގައި މިހާރު ވެސް 10 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވާހާ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް ނުކުރެވި އެބަހުރިކަމަށް ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން އޮޑެސާގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރަށް އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ކްރޫސް މިސައިލްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ދެ މިސައިލް ހަމަލާ ބަނދަރަށް އަމާޒުވި އިރު، ދެ މިސައިލް ހަމަލާ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމުން ހުއްޓުވާފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި މެދުވެރިންގެ ރޯލު އަދާކުރާ އދ އަދި ތުރުކީއިން ރަޝިއާއިން އެގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރޭތޯ ބެލުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަނީ ރަޝިއާގެ މިހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ހަމަލާއެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ސަފީރު ވަނީ ރަޝިއާއިން ކާބޯތަކެތި ހިސާރުކޮށް ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިފަދަ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ރަޝިއާއިން ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އަދި ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ބަހެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކާއެކު ޔޫކްރޭނުގެ ގޮވާމުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓިފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ގޮވާމުގެ އަގު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައެވެ. ގޮވާން ލިބުން ދަތިވެ، ބައެއް ގައުމުތަކުން ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުންވެސް މަޑުޖައްސާލާފައިވާއިރު، ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކަށް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް