ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 16:12
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ބިންތައް އަނބުރާ ނުލިބެނީސް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ބިންތައް އަނބުރާ ނުލިބެނީސް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ބިންތައް އަނބުރާ ނުލިބެނީސް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލެވޭނެ: ޒެލެންސްކީ
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަކީ ރަޝިއާއިން އިތުރު ހަމަލާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަނބުރާނުލިބި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް އޭގެ ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ
 
މި ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހު މި ހަނގުރާމައަށް ފަސް މަސް ވާނެ

ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލެވޭނީ ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަނބުރާލިބުމުން ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަނބުރާނުލިބި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް އޭގެ ފައިދާއެއް ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެން ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލާއިރު، ހަނގުރާމައިގެ މިހާތަނަށް އައި އިރު، ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އެގައުމުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ އިތުރަށް ހަނގުރާމަ ދިގުދައްމައި ހޫނުކުރުމުގެ ހިތްވަރު ރަޝިއާއަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަކީ ރަޝިއާއިން އިތުރު ހަމަލާތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތައް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ސުލްހަގާއިމު ކުރުމުގެ ކުރިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް މިނިވަން ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ހައި މޮބިލިޓީ އަރޓިލަރީ ރޮކެޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެރޮކެޓް ސިސްޓަމްތަކާއެކު ޔޫކްރެއިންގެ ހަތިޔާރުތައް އިތުރުވެގެންދިޔަ ނަމަވެސް މިދަނޑިވަޅުގައި ރަޝިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދަން މިއަށްވުރެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރު ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވަނީ އެގައުމަށް މިވަގުތު އެންމެ މުހިންމު އެކައްޗަކީ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިއީ ރަޝިއާގެ ދުރުރާސްތާ މިސައިލް ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން އާލާތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް ދޭންފެށި ހަމަލާތަކާއެކު ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެށިގެންގޮސްފައި ވާއިރު، ރަޝިއާއިން ބުނަމުން ދަނީ މިއީ އެގައުމުން ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

މި ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހު މި ހަނގުރާމައަށް ފަސް މަސް ވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް