ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 14:44
މަޓާޓޯގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝާޒް ވަލީދު
މަޓާޓޯގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝާޒް ވަލީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުން
މިއީ ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫން، އެހެން ގޮތްތައް ހޯދަންޖެހޭ – ވަލީދު
 
މިކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކެއް ވެދާނެ
 
ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅިގެން މުޅި އިންޑަސްޓްރީގެ ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި

އިގްތިސާދީ މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިއީ، އެހެން ގޮތްތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ ވަގުތެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާރސް (މަޓާޓޯ) ގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝާޒް ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ ދާދި ފަހުން އާމްދަނީގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓީޖީއެސްޓީ ރޭޓު 16 އިންސައްތައަށް ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާތީ، އެކަމާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަލީދު ވިދާޅުވީ ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޓާޓޯއިން ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. މިއީ މުޅި އިންޑަސްޓްރީގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި، އެންމެންގެ ތެރޭގައި ވެސް އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިއީ އެންމެ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުތޯ ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވަލީދު ވިދާޅުވީ މަޓާޓޯއަކީ ރާއްޖޭގެ ޓްރެވަލް އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޖަމިއްޔާ ކަމަށާއި، ޖަމިއްޔާގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ބައިވަރު އެބަހުރި. ހަގީގަތަކީ ޓުއަރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްބައިގެ ރޯލު އަދާކުރަނީ މަޓާޓޯގެ ފަރާތުން. އެއީ ފަތުރުވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވިއްކާ، އެ ޕެކޭޖްކޮށްދީ އަދި ފަތުރުވެރިޔާ މިހާ ހިސާބަށް ގެނެސްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަނީ. އޭގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް އަދި ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ވެސް މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އަގުބޮޑުވުމާއި، ރާއްޖެ އަންނާނެ ގޮތް ބޮޑުވުމާއި ޓެކްސް އިތުރުވަމުންދާ ވާހަކަ. ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިއޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަހައްޓައިގެން މިތިބެނީ ބައެއް ގައުމުތަކުގެ އެއަރލައިނުން ބަޔަކު ގެނެސްދިނީމަ އެމީހުން ރިސޯޓްތަކަށް ލައިދިނުން
މަޓާޓޯގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝާޒް ވަލީދް

ވަލީދު ވިދާޅުވީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން މިއުޅެނީ ކޮން ބޭނުމެއްގައިތޯ އޭގެން ކޮންކަމަކާތޯ ޓެކްސްގެ އިންސައްތަ ބޮޑުކުރަން މިއުޅެނީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަންތޯ ނުވަތަ ހުރި މިންވަރުގައި ހިފަހައްޓަންތޯ ނުވަތަ އިތުރު ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެންނަންތޯ ވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ވެސް އެކަމަށް މާބޮޑު ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަކުން އިނގެނީ ޑެފިސިޓް ވަމުންދާ ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުމަށް ނުވަތަ ބަޖެޓް ރަނގަޅުކުރުމަށޭ. މަޓާޓޯގެ އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން އިއްތިފާގުވަނީ ފަތުރުވެރިކަން ގިނައިން ގެނެސްގެން ނޫންތޯއޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ ޓެކްސް އިތުރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން ބަލަންވީ ނޫންތޯއޭ އިތުރަށް ގެސްޓުން ގެނެވޭނެ ގޮތްތަކެއް. ގެންނަން ވަރަށް ގިނަ ހިޔާލުތަކެއް ތައްޔާރުކުރަމުން މިދަނީ. އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަން އޮތް އެއަރލައިންތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބިހާ ހިދަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގްތިސާދު މި ނޫން ގޮތެއްގައި ނީންނާނެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިން ބޭރަށް އުދުހޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދެވިއްޖެއްޔާ އިގްތިސާދުވެސް ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެކަމަށް މެންބަރުން ދެކެނީ
މަޓާޓޯގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝާޒް ވަލީދް

މީގެ ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރީއްސުރެ އައިއެމްއެފް، ވޯރލްޑް ބޭންކުފަދަ ތަންތަނުގެ ރިޕޯޓްތަކުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ޖީއެސްޓީ އަދި ޓީޖީއެސްޓީގެ ރޭޓްތައްވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ގައުމުތަކާއި، ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވަލަޕިންގް ސްޓޭޓްތަކާއި، ޓުއަރިޒަމް ގައުމުތަކާ ބަލާއިރު ހުރީ ދަށްކޮށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތްކަމަށާއި، އެކަންތައްތަކާއެކު ޒިންމާދާރު ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ނިންމުންތައް ނިންމަވަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް