ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 08:33
ބާސާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އަދި ލެވަންޑޯސްކީ
ބާސާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އަދި ލެވަންޑޯސްކީ
ޓްވިޓަރ
ލެވަންޑޯސްކީ ބާސާއަށް ބަދަލުވުން
"ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބޭ ގޮތަށް ބާސާއަށް ގުޅުނީތީ ލެވަންޑޯސްކީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ޖެހޭ"
 
ބާސާގައި ލެވަންޑޯސްކީއަށް ލިބެނ، ޕީއެސްޖީ އަދި ޗެލްސީން ހުށަހެޅި ވަރަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް

ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބޭ ގޮތަށް ބާސެލޯނާއަށް ގުޅުނީތީ ޕޮލޭންޑުގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ބުނެފިއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ދޫކޮށްލަން ލެވަންޑޯސްކީ ނިންމީ ހިސާބުން ބާސާއިން އައީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ބާސާއަށް ޝައުގުވެރިކަން އޮތްކަން ފާޅުކޮށް، ލެވަންޑޯސްކީ ބާސާއަށް ގުޅުނީ އޭނާއަށް އެހެނިހެން ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުން ލިބިފައި އޮއްވައެވެ. ބާސާއާ ގުޅި، ލެވަންޑޯސްކީ މިހާރު ހުރީ އެ ޓީމުގެ ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމެރިކާގައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ އާއި ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒްއާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.

ލެވަންޑޯސްކީ ޓީމާ ގުޅުނު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ލަޕޯޓާ ބުނީ ލެވަންޑޯސްކީގެ ޑީލް ކާމިޔާބުކުރުމަށްފަހު، މިހާރު ޓީމުގެ ވިސްނުން ހުރީ ޑިފެންސްގައި ކުޅޭނެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ލެވަންޑޯސްކީ ހޯދުމަށް އެ ޓީމުން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަދި ޗެލްސީއާ ވާދަކުރިކަމަށެވެ. އެ ޓީމުތަކުގެ ހުށަހެޅުން ލިބިފައި ވަނިކޮށް، ލެވަންޑޯސްކީ ނިންމީ ބާސާއާ ގުޅެންކަން ފާހަގަކޮށް ލަޕޯޓާ ބުނީ ބާސާގައި ލެވަންޑޯސްކީއަށް ލިބޭނީ އެ ޓީމުތަކުން ހުށަހެޅިވަރަށްވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބާސާއިން އެކަމަށްޓަކައި ލެވަންޑޯސްކީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ބާސާއިން ވަނީ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އިތުބާރު ފޯވާޑް ލެވަންޑޯސްކީގެ އިތުރުން އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އައި ބްރެޒިލްގެ ރަފީނިއާ ވެސް ހޯދާފައެވެ. ރަފީނިއާގެ ޑީލް ވެސް ބާސާއިން ކާމިޔާބުކުރީ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޓީމުން ވަނީ ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އައި ޑެންމާކުގެ ޑިފެންޑަރު އަންދްރެސް ކްރިސްޓެންސަން އާއި އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަައި އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރޭންކް ކެސިއޭ ވެސް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް