ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 22:48
ބްރަސްލްްސްގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ކޮމިޝަން ހެޑްކުއާރޓަރ
ބްރަސްލްްސްގައި ހުންނަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ކޮމިޝަން ހެޑްކުއާރޓަރ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
އީޔޫއިން ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު 500 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި
 
އީޔޫއިން ވަނީ އެޖަމްއިއްޔާއިން އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަށް 7 އަހަރުދުވަހަށް ކަނޑައަޅައި ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ޔޫކްރެއިނަށް ޚަރަދުކޮށްފައި
 
އެޖަމްއިއްޔާގެ ޔޫރަޕިއަން ޕީސް ފެސިލިޓީން އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 5 ބިލިއަން ޔޫރޯގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައިވޭ
 
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން އީޔޫއިން ޔޫކްރެއިިނަށް ފޯރުކޮށްދިން އެހީގެ އަދަދު ވަނީ 2.5 ބިލިއަން ޔޫރޯއަށް އަރާފައި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)އިން ޔޫކްރެއިނަށް 500 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު އީޔޫގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ވަނީ ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް ހަތިޔާރު ހޯދައިދިނުމަށް އެގައުމަށް އިތުރު 500 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ.

މިއާއެކު ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން އީޔޫއިން ޔޫކްރެއިިނަށް ފޯރުކޮށްދިން އެހީގެ އަދަދު ވަނީ 2.5 ބިލިއަން ޔޫރޯއަށް އަރާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ އީޔޫގެ ފޮރިިން މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ސްވިޑްންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އެން ލިންޑޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި އެހީއާއެކު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކަށް، ގުޅިގެން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެމި ތިބެވޭނެކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އީޔޫއިން އެޖަމްއިއްޔާގެ 7 އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ އާންމުކޮށް އެޖަމިއްޔާއިން ކުރާކަމެއްނޫނެވެ. ނުވަތަ އެކަމަށް ހުއްދަ އޮންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެޖަމްއިއްޔާގެ ޔޫރަޕިއަން ޕީސް ފެސިލިޓީން އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 5 ބިލިއަން ޔޫރޯގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

އީޔޫއިން އެންމެ ފުރަތަަމަ ޔޫކްރެއިނަށް އަސްކަރީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުތަނުންނެވެ. އެހެންކަމުން 5 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޖަމްއިއްޔާއިން 7 އަރަހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ އެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު، ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެންދާނަމަ އެޖަމްއިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންދާނީ ކިހިނެއްތޯ މިހާރު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރައްވައި އީޔޫގެ ޓޮޕް ޑިޕްލޮމެޓެއް ކަމަށްވާ ޖޯސެޕް ބޮރެލް ވަނީ، އެޖަމްއިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނާއެކު ވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހަފުތާގެ ތެރޭގައި އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން ރަޝިއާގެ ރަނުގެ އިމްޕޯޓަށް އިތުރު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި; އެގައުމުގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކާއެކު މާލީ މުއާމަލާތްތައް ކުރުން ހުއްޓާލުމާއި، ބޭންކްގެ އެސެޓްތައް ފްރީޒް ކުރުމާއި، ރަޝިއާއާއެކު އައު އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ އިތުރުން ރަޝިއާގެ ތެލަށް އެމްބާގޯ އިއުލާނުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މިފިޔަވަޅުތަކާއި އަދި އިތުރު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކުވެސް ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް