ކ. މާލެ
|
18 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 22:40
ރަޝިއާއިން ގޫގުލް ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ އެގައުމުގައި ދެއްކުން މަނާ ކޮންޓެންޓް ތަކުރާރުކޮށް ދައްކާކަމަށް ބުނެ
ރަޝިއާއިން ގޫގުލް ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ އެގައުމުގައި ދެއްކުން މަނާ ކޮންޓެންޓް ތަކުރާރުކޮށް ދައްކާކަމަށް ބުނެ
ސީ.އެން.އެން
ރަޝިއާއިން ގޫގުލް ޖޫރިމަނާކުރުން
ރަޝިއާއިން ގޫގުލް 373 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
ރަޝިއާއިން މަނާކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ގޫގުލްއިން ތަކުރާރުކޮށް ދެއްކުމުން، ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ އެކުންފުނި 21.1 ބިލިއަން ރުބެލްއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި
 
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާއެކު އެގައުމުގެ މިފަދަ ޝަކުވާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
މިކަމާގުޅިގެން ގޫގުލްގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައިނުވާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ބުނޭ

ރަޝިއާއިން ގޫގުލް 373 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، އެގައުމުން މަނާކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ގޫގުލްއިން ތަކުރާރުކޮށް ދެއްކުމުން، ހޯމަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ އެކުންފުނި 21.1 ބިލިއަން ރުބެލް (373 މިލިއަން ޑޮލަރު)ން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާއިން އެގައުމުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓުގެ ތެރޭގައި; ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން "ފޭކް ނިއުސް" ނުވަތަ ދޮގު މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ހިމެނެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އެގައުމުން މަނާކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓް، ގޫގުލްފަދަ ބޭރުގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދައްކަމުންދާކަމަށް ބުނެ ނުރުހުންފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާއެކު އެގައުމުގެ މިފަދަ ޝަކުވާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ޔޫޓިއުބަށްވެސް ރަޝިއާ ސަރުކާރުގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެގެންދާއިރު، ޓްވިޓަރާއި ފޭސްބުކް އަދި އިންސްޓަގްރާމާ އެއްގޮތަށް އެގައުމުން އަދި ޔޫޓިއުބް ބްލޮކެއް ނުކުރެއެވެ.

ގޫގުލް ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ ރަޝިއާގެ ޓަގަންސްކީ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓުންނެވެ. ކޯޓުން ބުނިގޮތުގައި ގޫގުލް ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެގައުމުގައި މަނާ ކޮންޓެންޓް ދައްކަމުން ގެންދިއުމުންނެވެ. ކޯޓުން ވަނީ ޔޫޓިއުބްގެ ނަން ވަކިން ފާހަަގަކޮށްފައިކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ޚާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނާ" ގުޅޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކޮންޓެންޓް ޔޫޓިއުބުން ޑިލީޓްކޮށްފައިނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހައްދުފަހަނާއަޅާގައިވާ މީހުންގެ ވިސްނުން ޔޫޓިއުބުން ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ޕްރޮމޯޓުކޮށް، ހުއްދަ ނެތް މުޒާހަރާތަކާއި އަޑުއުފުލުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެކުދިންނަށް ބާރުއަޅަމުންދާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ގޫގުލްގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައިނުވާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް