ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 16:45
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 - މިތަނުން 1000 ގޯތި ދޫކުރާނެ
ގެދޮރުވެރިން ސްކީމް
ގޯއްޗާއި ފުލެޓްއަށް އެދި 5300ށް ވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅައިފި
 
މި ސްކީމުން ގޯތި ހޯދަން އެދި ވަކި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެކުވެގެން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެ
 
ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބިމުން ބަހައިގެން ލިބެން އޮންނަ ބައި ދޫކޮށްލުމުން އެބައި ލިބޭނީ އެ ބިމުގެ ދެންތިބި ވާރިސުންނަށް
 
ގޯތި ދިނުމުގައި ބަލާނީ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބޯހިޔާވަހިކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ އަދި އާއިލާގެ ހާލަތަށް

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މާލޭގައި ދިރިއުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި މިހާތަނަށް 5300އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ލިބިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝެނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބުނެފިއެވެ.

ޕްލޭނިންގެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި، އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލުމާއެެކު އެކަމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 5300އަށް ވުރެ ހިނަ ފޯމް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ފޯމްތައް ލިބެމުން ދާ ވަރަކަށް އެ ބަލަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮދޮރުވެރިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ހިންގާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި، ގޯތި ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި، ޝަރުތުތަކާއި ލިބޭ ގޯތީގެ ސައިޒްތައް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލޭގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން (މާލޭގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ބަލާނީ އެއްވެސް އިރެއްގައި މާލެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެހިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް)، އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުން (އުމުރު ހަމަވެފައިވާކަމަށް ބަލާނީ ސްކީމްގެ ފޯމް ހުށަހަޅާ މުއްދަތުގެ ތާރީހަށް)، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުމާއި، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބަންޑާރަ ބިމެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނަމަ އެތަނެއް މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ އަސާސީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމަކުން އެއްވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި، މާލެ ސަރަހައްދުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބަހައިގެން ވާރުތައިން ލިބެން އޮންނަ ބޯހިޔާވަހިކަން، މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ދީ، ނުވަތަ ދޫކޮށްލާ، ނުވަތަ ވިއްކާލާފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މި ސްކީމުން ގޯތި ހޯދަން އެދި ވަކި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެކުވެގެން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެޕްލިކެންޓްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެވެސް ޝަރުތު ހަމަވާންވާނެއެވެ. ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭންޓުންގެ ގޮތުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނީ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި އޮންނަ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިންނެވެ. "ބެހެނިވެރިން" ކަމުގައި ބަލާނީ ބިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ. އަދި އާއިލާ ކަމަށް ބަލާނީ (އިމީޑިއަޓް ފެމިލީ) މަންމަ، ބައްޕަ އަދި ދަރިންނެވެ.

Advertisement

ބިންވެރިޔާ ސްކީމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާ ބިމާ މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮންނަ ބިމުން އެމީހާ ދޫކޮށްލާ ބައި ލިބޭނީ ބިމުގެ ދެންތިބި ބެހެނިވެރިންނަށެވެ. ނުވަތަ ބިން ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން ދޫކޮށްލުމުން އެބިން ލިބޭނީ ސްކީމް ހިންގާ ފަރާތަށެވެ. އަދި ތިމާގެ ނަމުގައި އެކަނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮންނަ ބިން ދޫކޮށްލުމުން އެ ބިން ލިބޭނީ ސްކީމް ހިންގާ ފަރާތަށެވެ.

ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބިމުން ބަހައިގެން ލިބެން އޮންނަ ބައި ދޫކޮށްލުމުން އެބައި ލިބޭނީ އެ ބިމުގެ ދެންތިބި ވާރިސުންނަށެވެ.

ގޯތި ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، އެކިއެކި ކެޓަގަރީތަކަށް ފޯމުތައް ބަހައިލެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކެޓަގަރީތަކަކީ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބެއް ނޫނެވެ.

ގޯތި ދިނުމުގައި ބަލާނީ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބޯހިޔާވަހިކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ އަދި އާއިލާގެ ހާލަތަށެވެ.

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތް

ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް 6 ކެޓަގަރީއަށް ފޯމްތައް ބަހޭލެވޭނެއެވެ.

 • ސީ1 – ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ނެތް އަދި ވާރުތައިން ވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ލިބެން ނެތް ފަރާތްތައް.
 • ސީ2 – ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ނެތް ނަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން ވާރުތައިން 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް ލިބެން އޮންނަ ފަރާތްތައް.
 • ސީ3 – ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ނެތް ނަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން ވާރުތައިން 600 އަކަފޫޓާއި 1000 އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ ބިމެއް ލިބެން އޮންނަ ފަރާތްތައް
 • ސީ4 – ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް އޮތް މާލެ ސަރަހައްދުން ވާރުތައިން އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބިމެއް ލިބެން ނެތް ފަރާތް.
 • ސީ5 – ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަބިމެއް އޮންނަ އަދި މާލެ ސަރަހައްދުން ވާރުތައިން 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް ލިބެން އޮންނަ ފަރާތްތައް.
 • ސީ6 – ތިމާގެ ނަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބިމެއް އޮންނަ އަދި މާލެ ސަރަހައްދުން 600 އަކަފޫޓާއި 1000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބެން އޮންނަ ފަރާތްތައް.

ކެޓަގަރީތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބަކީ، ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭނީ، އާއިލާއެއްކޮށް ނުވަތަ ގޯތީގެ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން އެއްކޮށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނަށެވެ.

ދެވަނައަށް އިސްކަންދޭނީ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކުގައި ނުވަތަ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކުގައި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނަށެވެ.

ތިން ވަނައަށް އިސްކަންދެވޭނީ އެކަނި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަނަށެވެ.

ގޯތި ލިބޭނެ ބޮޑުމިން ކަނޑައަޅާނެ ގޮތަކީ، ކޮންމެ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ލިބޭނެ ގޯތީގެ އެންމެ ކުޑަ ސައިޒަކީ 1250 އަކަފޫޓެވެ. އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަން ލާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް 400 އަކަފޫޓު ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަށް އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. 7 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަންގައި ބައިވެރިވާނަމަ، އެ އެޕްލިކޭޝަނަށް ލިބޭނީ ޖުމްލަ 4000 އަކަފޫޓެވެ.

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ހުޅުވާލި 4000 ފުލެޓަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ޖޫން މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތައް

 • ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.
 • އުމުރުން 18 އަހަރު ވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
 • މައި އެޕްލިކަންޓަކީ މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވެފައިވާތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
 • ނުވަތަ މާލޭގައި މެދުނުކެނޑި ދިރިއުޅެމުންގެންދާތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
 • މައި އެޕްލިކަންޓް އަދި ކޯއެޕްލިކަންޓް އަކީ މާލެސިޓީ އިން، ޕްރައިވެޓް ރިއަލް އެސްޓޭޓް މާކެޓްއިން 600 އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް ނުވަތަ ބިމެއް ގަނެ ނުވަތަ ގަތުމަށް، އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ފައިސާ ދައްކަން ފަށާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.
 • މި އެޕްލިކޭޝަން ހުށައަޅާ ތާރީހުގައި މައި އެޕްލިކަންޓް އަދި ކޯ އެލްޕިކަންޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ތެރޭގައި މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅުމަށް ހޯދިފައިވާ 600 އަކަފޫޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ތަނެއް މީހަކަށްދީ ނުވަތަ ވިއްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.
 • މައި އެޕްލިކަންޓް އަދި ކޯ އެޕްލިކަންޓަކީ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއަކުން މީގެ ކުރިން ބޯހިޔަވަހިކަމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވުން.
 • މައި އެޕްލިކަންޓް އަދި ކޯ އެޕްލިކަންޓް ވަކިން މަހަކަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 60،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވުން.

ކޯއެޕްލިކަންޓަކަށް ވެވޭނީ

 • ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ކޯ އެޕްލިކަންޓްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ/ފިރިމީހާ ހިމެނިދާނެ.
 • އާމްދަނީ އެސެސް ކުރުމުގައި މައި އެޕްލިކަންޓާއި ކޯ އެޕްލިކަންޓްގެ އާމްދަނީ އެސެސް ކުރެވޭނެ. އަދި އާމްދަނީ އެސެސް ކުރުމުގައި ގެރެންޓާގެ ގޮތުގައި އިތުރު ފަރާތްތައްވެސް ބައިވެރިކުރެވިދާނެ.
 • ނަމަވެސް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނީ އެޕްލިކަންޓުންގެ ނަންމަތީގައި.
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް