ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 12:54
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިއްފަތު
ރާއްޖެއެމްވީ
ގާނޫނީ އެހީ ދިނުން
ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 77 ފަރާތަކަށް ދައުލަތުން ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
16 ބިދޭސީއަކަށް ގާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ
އެންމެ ގިނައީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް
މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުޑަކުދިން

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 77 ފަރާތަކަށް ދައުލަތުން ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގައިވާގޮތުން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން 77 މީހުންގެ ތެރޭގައި 18 އަހަރުން މަތީގެ 37 މީހުންނާއި، 40 ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގާނޫނީ ވަކީލުން ހަމަޖައްސައިދިން ކުޑަކުދިން ޝާމިލްވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ. މިފަދަ 16 މައްސަލައެއް ހިމެނޭއިރު، މާރާމާރީގެ މައްސަލަތަކުގައި 14 ކުއްޖަކަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި، ޒިނޭކުރުމުގެ ކުށާއި، ހުއްދަ ނޫން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި 4 ކުއްޖަކު ހިމެނޭއިރު، ވައްކަން ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން 5 ކުއްޖަކަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ 3 މައްސަލައާއި، ބިރުދެއްކުމުގެ 2 މައްސަލަ އަދި މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި 2 ކުއްޖަކަށް ގާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ 37 މީހުންނަށް ގާނޫނީ ވަކީލުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެންމެ ގިނައީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ކަމުގައި އޭޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި 31 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށްތަކުގައި 22 މީހަކަށް ގާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ބިރުދެއްކުމާއި، މާރާމާރީ ހިންގުން އަދި ގެންގުޅުމުގެ 4 މައްސަލަ ހިމެނޭއިރު، ޓެރަރިޒަންގެ ކުށްތަކުގައި ހިމެނޭ 4 މީހުންނާއި، މީހުން މެރުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ދައުލަތުން ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާތީ 9 ފަަރާތަކަށް ގާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި 16 ބިދޭސީންނަކަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް އޭޖީ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއަކީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކު ނަމަ، އޭނާއަށް ދައުލަތުން ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަންކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނުގެ 50 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުއްޖަކަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް