ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 17:47
ލަންކާގެބޮޑުވަޒީރުގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ރޯކޮށްލާފައި
ލަންކާގެބޮޑުވަޒީރުގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ރޯކޮށްލާފައި
ޓްވިޓަރ
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ގެކޮޅު ރޯކޮށްލުން
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންގހަގެ ގެކޮޅު ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި 3 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
ވިކްރަމަސިންގހަގެ ގެކޮޅުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ މީހަކާއި 24 އަހަރުގެ މީހަކާއި 28 އަހަރުގެ މީހެއް
މިހާރު މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސީއައިޑީން ވަނީ ހަވާލުވެފައި
އާންމުންގެ ބަޔަކު އެއްވެ ވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންގހަގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ހުޅުޖަހައި ރޯކޮށްލާފައި

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަގެ ގެކޮޅުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، ހޮނިހިރު ދުވަހު އެގައުމުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަގެ ގެކޮޅުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލާގައި ތިން ޒުވާނުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެއީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ މީހަކާއި 24 އަހަރުގެ މީހަކާއި 28 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

މިކަމުގެ އިތުރު ތަހުގީގުތައް ފުލުހުން ކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް މިހާރު މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް އެގައުމުގެ ސީއައިޑީން ހަވާލުވެފައިވާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ލަންކާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ ބަޔަކު އެއްވެ ވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންގހަގެ އަމިއްލަ ގެކޮޅުގައި ހުޅުޖަހައި ރޯކޮށްލާފައެވެ.

ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއާއެކު އެގައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު، އާންމުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސައާއި ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަގެ އިސްތިއުފާއަށް އާންމުން ގޮވާލަމުންދާއިރު، އިދިކޮޅު ލީޑަރުންވެސް ވަނީ މިދެބޭފުޅުން މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެކުވެ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ، އިދިކޮޅުން އެދުނުހެން، ހުރިހާ ޕާޓީއެއް އެކުލެވޭ ގުޅިފައިވާ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ތަންދެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެގައުމުގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕާ އަބޭވަރްދަނާ އިސްވެހުންނަވައި ހުރިހާ ޕާޓީ ލީޑަރުން މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންދަވާފައިވާއިރު، މި ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ލީޑަރުން ވަނީ ހަތަރު ކަމަކަށް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސައާއި ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށާއި، އައު ރައީސަކު އައްޔަނުކުރެވެންދެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެމަގާމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ އިތުރުން، ދައުރުގެ ބާކީ އޮތްބައި ހަމަވަންދެން ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާނެ ބޭފުޅަކު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުރިހާ ޕާޓީއެއް އެކުލެވޭ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށްވެސް ވަނީ ހުށަހަޅަފާއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ހަވާލާދީ ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ، ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަވެސް މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެ ކަމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް