ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 13:47
ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ނައިޓް މާކެޓް
ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ނައިޓް މާކެޓް
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ނައިޓް މާކެޓް
ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި
ރޯދަމަހަށްވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަގުތީ މާރުކޭޓު ހެދުމަށް ނިންމި
20 ޖުލައި 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ހުށަހެޅޭނެ

ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނުގައި ވަނީ، މާލެ ސިޓީ، މާލޭގައި ނައިޓް މާކެޓް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، ނައިޓް މާރކެޓް ރާވައި ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖުލައި 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން (ހ. ހުޅުގަލި 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން ، ހ.ވހުޅުގަލި (3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)އިންނާއި، ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު 3025487ން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement

ރޯދަމަހަށްވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަގުތީ މާރުކޭޓު ހެދުމަށް ނިންމިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޯދަމަހު މާލޭގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ވަގުތީ ދެ މާރުކޭޓުގެ ތެރެއިން ރަސްފަންނު ޕާކިން ޒޯންގައި ހަދާ މާރުކޭޓު އެތަނުގައި ނުހަދާގޮތަށް ކައުންސިލުން ފަހުން ނިންމިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ބަދަލު ގެންނަން ނިންމި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކުރުމަށް ދަތިވާކަމަށް ބުނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އައި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ.

މި ބަދަލާއެކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މި ވަގުތީ މާރުކޭޓު ހެދުމަށް އިތުރު ސަރަހައްދެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިވަގުތަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ސަރަހައްދެއް ހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ، މާލޭގައި ރޯދައަށް ހަދަން ނިންމި ވަގުތީ ދެ މާރުކޭޓުގެ ބަދަލުގައި ހަދާނީ އެއް މާރުކޭޓުކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަކޮށް މާލޭގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓު ހަދަން ކުރިން ނިންމީ ދަރުބާރުގޭ ސަރަހައްދުގައާއި ރަސްފަންނު ޕާކިންގ ޒޯން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިލިމާލޭގައި އެއް މާރުކޭޓު ރޯދައަށް ޚާއްސަކޮށް ހަދަންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް