ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 13:03
ހުކުރު ޚުތުބާ- އީދު އުފާ ފާހަގަކުރަންވާނީ އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި އަޙްލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރު ނުވާ ގޮތަކަށްކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވޭ
ހުކުރު ޚުތުބާ- އީދު އުފާ ފާހަގަކުރަންވާނީ އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި އަޙްލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރު ނުވާ ގޮތަކަށްކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވޭ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އީދު އުފާ ފާހަގަކުރުން
އީދު އުފާ ފާހަގަކުރަންވާނީ އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި އަޙްލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރު ނުވާ ގޮތަކަށް: ޚުތުބާ
 
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގެ ނަސީބު ނުލިބޭ މީހުންވެސް އަރަފާތު ދުވަހުގެ ސަވާބުން މަޙުރޫމު ނުވާނެ
 
މިއީ ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވާ ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްވަރެއް
 
މިއީ ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަސް

އީދު އުފާ ފާހަގަކުރަންވާނީ އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި އަޙްލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރު ނުވާ ގޮތަކަށްކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"އަރަފާތު ދުވަހުގެ މާތްކަން" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ވަނީ މިއީ ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަސްކަން ފާހަގަކޮށް، މިއީ ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވާ ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްވަރެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިއީ ތަޤުވާވެރިވުމާއި، ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކުން ތައުބާވުމުގެ ދުވަސްވަރުކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ނަސީބު ނުލިބޭ މީހުންވެސް އަރަފާތު ދުވަހުގެ ސަވާބުން މަޙުރޫމު ނުވާނެކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ނަސީބު ނުލިބޭ މީހުން އަރަފާތު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން މޮޅު އިތުރުކަން ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އަރަފާތު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރާއި، އަންނަން އޮތް އަހަރުގެ ކުދި ފާފަތައް ފުހެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ރަސޫލާގެ އަރިހުން ސާބިތުވެއެވެ
ހުކުރު ޚުތުބާ

ހަމައެެއާއެކު، އިންސާނާ ޢާފިލުކަމުން ދުރުކޮށް، ﷲ އާއި ގުޅުވައިދޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތަކީވެސް ދުއާކޮށް އެކަލާނގެ މަތިން ހަނދުމަކުރުންކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޙައްޖުގެ ބުރަ އަޅުކަމަށްފަހު އަންނަ އަޟްހާ އީދުގެ އުފާވެރި ދުވަސްތައްވެސް ފާހަގަކުރެވެނީ މާތް ﷲ އަށް ކުރެވޭ މަތިވެރި އަޅުކަމަކުން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އީދު ނަމާދުގެ މާތްކަަމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

އީދު ދުވަސްތަކަކީ މުސްލިމުން އުފާ ފާޅުކޮށް، ގާތް ތިމާގެ މީހުންނާއި ރަޙުމަތްތެރިންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން، ތަހުނިޔާ ކިޔައި، އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮ ދުއާ ކުރުމުގެ ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ޚުތުބާގަައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން އީދު ސަލާމް ކުރުމާއި، ތަހުނިޔާ ކިއުމަކީ މުސްތަޙައްބު ކަމެއްކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އީދު ހަދިޔާ ބަދަލުކޮށް، އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ މީހުންގެ ހިތުން ހަސަދަވެރިކަމާއި ދެކޮޅުވެރިކަން ނައްތާލާ ކަމެއްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީދު ދުވަހު އުފާ ކުރުމާއި އުފާ ފާޅުކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ، އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި އަޙްލާޤީ މިންގަނޑުން ބޭރު ނުވާ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާއި އެހެން މީހުންނަށްވެސް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް، އަދި އާންމު މަސްލަޙަތަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާވެސް ޚިލާފު ނުވާގޮތަކަށް އީދުގެ އުފާ ފާހަގަކުރުމަށް ވަނީ ބާރު އަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް