ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 07:01
އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް
އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު
އަންނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުން ދަރަނި ނެގުމަކީ ބުއްދިވެރިގޮތެއް ނޫން: ސަރުވަޝް
 
ދަރަނި ނުނަގާނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން
 
ދުުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު އިންވެސްޓަރުންވެސް މަދު
 
އެކްސްޓަރނަލް މާކެޓުން ފައިނޭންސިން ހޯދުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި

ރާއްޖޭގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ ދެމެހެއްޓެނިވި މަގަކަށް ގެނައުމަށް އަންނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުން ދަރަނި ނެގުމަކީ ބުއްދިވެރިގޮތެއް ނޫންކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަރުވަޝް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ފައިނޭންސް ކުރަން ނިންމީ މިއަހަރަކީވެސް ޑެފިސިޓް ބޮޑު އަހަރަކަށް ވުމާއެކު އިތުރު ސަޕޯޓެއް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ކިތަންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކުރި ނަމަވެސް ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، ދަރަންޏާ އެއްވީމަ ކަމަށްވުމުން އެކަންކަން ފުރިހަމަނުވާނަމަ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރަން ހުރަސްތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހެދިއިރު 100 ވަރަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިނޭންސިން ބަޖެޓަށް ގެންނަން އުންމީދުކުރި ކަމަށެށެވެ. އޭގެ ބޮޑު ބައި މިހާރު ހޯދިފައިވާއިރު އެކްސްޓަރނަލް މާކެޓުން ފައިނޭންސިން ހޯދުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ފައިނޭންޝިއަލް މާކެޓާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމަކަށް ވުމާއެކު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަަބަބުން ގޮންޖހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ވަނީ ޖެހިފައެވެ.

ސަރުވަޝް ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކު ފައިސާ ދޭންތިބި އިންވެސްޓަރުން މަދުވެ، ފައިސާ ލިބޭ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުވެސް މަތިވެގެންދާކަމަށެވެ. ވުމާއެކު ބަޖެޓު ފައިނޭންސް ކުރާނެ ގޮތްތައް މިހާރު ބަލަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 2023 އާއި އޭގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކަށް މެދުރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުވަޝް ވިދާޅުވީ މެދުރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ ދެމެހެއްޓެނިވި މަގަކަށް ގެނައުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަވަސްކުރުން މުހިންމުކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ގޮސް ދަރަނި ނެގުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ގޮތަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަރަނި ނުނަގާނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިހުރި ފިސްކަލް ޓާގެޓުތައް ހާސިލްވާނީ ކިހާ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންތޯ ބަލަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ތިން އެންކަރ އެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ސީދާ ދަރަނި 105 އިންސައްތައަށް ކުޑަކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް 5 އިންސައްތައަށްވުރެ ތިރިކުރުމާއި، ކޮންމެ އަހަރަކު ދަރަނި ދަށްކުރުމަށްވެސް ޓާގެޓް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށް ސަރުވަޝް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި މަގަކަށް ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށްވާތީ މިކަން ކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް