ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 20:59
ސައޫދީ ތެޔޮ ބަނދަރު
ސައޫދީ ތެޔޮ ބަނދަރު
އެރަބް ނިއުސް
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު
ސާފުނުކުރާ ތެލުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ
 
ރިސެޝަނަކަށް ހިނގައިދާނެކަމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާތީ، ތެލާއި ގޭހުގެ އަގު އުފުލުމާއެކު މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންވެސްޓަރުން ދަނީ ކުރަމުން
 
ބްރެންޓް ކްރޫޑް ތެލުގެ އަގު 6.65 ޑޮލަރަށް ވެއްޓުން މިއީ ލީޓަރަކުން 5.9 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެއް
 
އެމެރިކާގެ ވެސްޓް ޓެކްސަސް އިންޓަރމީޑިއޭޓް ކްރޫޑް ތެލުގެ އަގު ވަނީ 5.2 އިންސައްތަ ދަށަށްގޮސްފައި

އަންގާރަ ދުވަހު ތެލުގެ އަގު 6 ޑޮލަރަށް ދަށަށްގޮސްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދު ރިސެޝަނަކަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއެކު އަންގާރަ ދުވަހު ތެލުގެ އަގު 6 ޑޮލަރަށް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

އެގޮތުން ބްރެންޓް ކްރޫޑް ތެލުގެ އަގު 6.65 ޑޮލަރަށް ވެއްޓުން މިއީ ލީޓަރަކުން 5.9 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެއްކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ބްރެންޓް ކްރޫޑް ފީފާއެއްގެ އަގު ވަނީ 106.85 ޑޮލަރަށް ވެއްޓިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ވެސްޓް ޓެކްސަސް އިންޓަރމީޑިއޭޓް ކްރޫޑް ތެލުގެ އަގު ވަނީ 5.2 އިންސައްތަ ދަށަށްގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ތެޔޮ ލީޓަރެއްގެ އަގު 5.65 ޑޮލަރަށް ވެއްޓުނު އިރު، ފީފާއެއްގެ އަގު ވަނީ 102.78 ޑޮލަރަށް ވެއްޓިފައެވެ.

ރިސެޝަނަކަށް ހިނގައިދާނެކަމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާތީ، ތެލާއި ގޭހުގެ އަގު އުފުލުމާއެކު މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންވެސްޓަރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު، ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ އިގުތިސާދު ވަރަށް ބޮޑަށް އަޑިއަޅައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ދެކުނު ކޮރިއާގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 24 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންފްލޭޝަން ނުއުފުލޭ ވަރަށް ޖޫން މަހު އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. ތެލުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު އެގައުމުގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމަށް ލޮޅުން އަރާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ބްރޭންޓް ކްރޫޑް ތެލާއި އެމެރިކާގެ ވެސްޓް ޓެކްސަސް އިންޓަރމީޑިއޭޓް ކްރޫޑް ތެލުގެ އަގު ދަަށަށް ދިޔަނަމަވެސް ތެލުގެ ސަޕްލައި މަދުވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް