ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 08:32
އަމީނީ މަގު ހަދަން ސަރުކާރުން އާރުޑީސީއާއި ހަވާލުކުރުމާއެކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަން ކުރަން އުޅުނުކަމަށް ދައްކަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
އަމީނީ މަގު ހަދަން ސަރުކާރުން އާރުޑީސީއާއި ހަވާލުކުރުމާއެކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަން ކުރަން އުޅުނުކަމަށް ދައްކަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން
އަމީނީ މަގު ހަދަން އެއްބަސްވުމެއް ނެތް، 7 އަހަރުން ނުވި ކަންތައް 7 މަހުން މުއިއްޒަށް ކޮށްދޭނަން – މޫކޭ
އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ ދޮގު ވާހަކަ ނުފަތުރާ އެ އެގްރީމެންޓް ހާމަކުރެއްވުމަށް މޫސަ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުއިއްޒުއަށް 7 އަހަރުން އަމީނީ މަގަށް ނުގެނެސް ދެވުނު ދާއިމީ ޙައްލު 7 މަސް ތެރޭގައި ގެނެސްދެވޭނެ
އަމީނީ މަގު ހަދަން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު އާރުޑީސީ އިން ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވާނެ

މާލޭގެ އަމީނީ މަގު ހަދަން އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅެއް ކަމަށް އާރުޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލީ މަނިކު (މޫކޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކު މިހެން ވިދާޅުވީ ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެސް އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެށުމަށް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކުރުމުން، މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ތުހުމަތަށް ރައްދުދެއްވަމުންނެވެ.

Advertisement

އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އާރުޑީސީއާއި ހަވާލުކުރީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަން އުޅުނު އަގަށްވުރެ ދެގުނަ ބޮޑުކޮށް ކަމަށް މޭޔަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އާރުޑީސީއާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން އުޅުނު އަގަށްވުރެ 45 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޮޑުކޮށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމާއި ގުޅިގެން އާރުޑީސީގެ އެމްޑީ މޫސާ އަލީ މަނިކު ވިދާޅުވީ މާލޭ މޭޔަރު ހައްދަވަނީ ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅެއް ކަމަށާއި، އަމީނީ މަގު ހަދަން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު އާރުޑީސީ އިން ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަމީނީ މަގު ހެދުމަށް މިނިސްޓްރީއާއެކު އާރުޑީސީ އިން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މުޅިން އައު ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ކަމަށާއި، އެއީ ތަފާތު ސްކޯޕެއްގައި ޑީވޯޓަރިންގް އާއި ސްޓޯމްވޯޓަރުގެ މުޅިން އައު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ޖުމްލަ ޙައްލެއް އަމީނީ މަގަށް ގެނައުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވީ އިރާދަފުޅާއެކު މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުއިއްޒުއަށް 7 އަހަރުން އަމީނީ މަގަށް ނުގެނެސް ދެވުނު ދާއިމީ ޙައްލު 7 މަސް ތެރޭގައި ގެނެސްދެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

މޫސަގެ ޓްވީޓްތަކާއި ގުޅިގެން، މީގެ ކުރިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުންފުނިން ހޯދާފައިވާ ބީއޯކިއުތައް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން މޫސަ ވިދާޅުވީ އާރުޑީސީން ދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށް ރިކުއެސްޓް ކުރާ ފަރާތުން ދޭ ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް ބީއޯކިއު އަބަދުވެސް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ބީއޯކިއު އަކީ އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބީއޯކިއުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ފެތޭގޮތަށް އަގުތައް ހަދާފައިވާ ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަމީނީ މަގު ހެދުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އާރުޑީސީއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ، ދޮގު ވާހަކަ ނުފަތުރާ އެ އެގްރީމެންޓް ހާމަކުރެއްވުމަށް މޫސާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާރުޑީސީގެ އެމްޑީ ދެތު ނަހައްދަވާނެ ކަމަށާއި، މާލޭގެ މަގުތައް ހަލާކު ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އާރުޑީސީން ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ ކުންފުނި އޮތީ ބަގުރޫޓްވެފައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝުޖާއުގެ މި ވާހަކައަށް ރައްދު ދެއްވާ މޫސަ ވިދާޅުވީ މިއީ ރޮކެޓް ސައިންސެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަމީނީ މަގު ހަދަން އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް އޮތް ނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލުގައިވެސް އޭގެ ކޮޕީ އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ރުޅި ނައިސް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމުން ދޮގުހަދާ ބަޔަކު އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުއާޓާއިން ފެށިގެން އާރުޑީސީ އަކީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވެސް މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް
5 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 13:36
ލާމު
ސާބަހޭ