ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 15:46
ހުޅުމާލެ އެފްއެސްއެމް ޕެޓްރޯލް ޝެޑް
ހުޅުމާލެ އެފްއެސްއެމް ޕެޓްރޯލް ޝެޑް
ރާއްޖެއެމްވީ
އަގުބޮޑުކޮށް ތެޔޮވިއްކުން
ސަބްސިޑީއާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކާ އަގުހެޔޮ ތެލުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާ މައްސަލަ ހުއްޓުވަނީ
 
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 111 ޑޮލަރާއި 118 ޑޮލަރާއި ދެމެދުގައި
 
އަގުހެޔޮކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކާ ތެޔޮ ގަނެގެން ރިސޯޓްތަކަށް ވިއްކަން މަސައްކަތްކުރޭ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ގެންނަ ތެޔޮ ސަބްސިޑީއާއި އެކު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކި ނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު އަގުގައި ރިސޯޓްތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަން ހުއްޓުވަމަށް ތެޔޮ ދޫކުރާ މިންވަރު ލިމިޓްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ހަރަދެއް ތެލަށް ކުުރުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއް ހޯދާ ދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނަގަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމާއެކުއެވެ. އަމްރު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ވާނެ ބޮޑު ގެއްލުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ފިއުލް ޝެޑްތަކުންނާއި، މަސްވެރިންނަށާ، ރަށްރަށުގެ ތެޔޮ ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކަމުންދަނީ ލިބޭ އަގަށް ވުރެ ދަށް އަގެއްގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރިސޯޓްތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކަމުންދަނީ ހަމަ އަގުގައި ކަމަށެވެ.

މިކަން ކުރަމުންދާއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަގުހެޔޮކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކާ ތެޔޮ ގަނެގެން ރިސޯޓްތަކަށް ވިއްކަން މަސައްކަތްކުރާކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން، މިކަންހުއްޓުވާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަ އަގުހެޔޮކޮށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގަ ތެޔޮ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން އެވްރެޖްކޮށް ނަގަމުން އަންނަ އަދަދުގެ އިތުރުން ނަހަމަ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ތެޔޮ ދުނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ހުރީ 111 ޑޮލަރާއި 118 ޑޮލަރާއި ދެމެދު ގެ އަގެއްގައެވެ. އޯޕެކް މެންބަރު ގައުމުތަކުގައި މިވަގުތު ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ހުރީ 107.66 ޑޮލަރާއި 118.74 ޑޮލަރާއި ދެމެދުގައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މީގެ ކުރިން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ދިނުމާއި، މަސްވެރިންނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ޑީސަލް ވިއްކުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ސަބްސިޑައިޒް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި މި އަހަރު ޖަހާފައި އޮންނާނީ 341.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭރު ތެލުގެ އަގު، ދުނިޔޭގެ މާކެޓުގައި ހުރިވަރަށް ބަލާފައި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލާއެކު، އިތުރަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ތެލުގެ ސަބްސިޑީއަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާވަރު ދޭންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެ ބުރަ ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ތެލުގެ އަގު ބޮޑުނުކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ، ސަރުކާރުން އެ ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ލުއި ގޮތްތައް ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަންނަނީ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލުތަކެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ތެލުގެ އަގަށް އެސްޓީއޯއިން ގެނައި ބަދަލަށް ބަލާލާއިރު، ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 16.55ރ (ސޯޅަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ފަސް ލާރި) އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް 16.77ރ (ސޯޅަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަތް ލާރި) އަށް ވިއްކުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް