ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 14:52
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
ސަރުކާރުން އުޅެނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން: މުއިއްޒު
މުއިއްޒު ވަނީ މާލޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައި
ކައުންސިލުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން، ދެފުއް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުންކަމަށް ވިދާޅުވި

މި ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މޭޔަރު ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން، ދެފުއް ފެންނަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުން ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު ވަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައިި މުއިއްޒު ވަނީ މާލޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެއީ ކައުންސިލުގެ މިދިޔަ ދައުރުގެ މަޝްރޫއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެއީ ކެބިނެޓާއި މަޖިލީހުން އޮންނަ އުސޫލުގެ މަތިން ފާސްކޮށް، ޕީއެސްއައިޕީގައިވެސް ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ.

އެ މަޝްރޫއު ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ދައުރު ބަދަލުވެ، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އައު މެމްބަރުން ހޮވުމާއެކު، އެ މަޝްރޫއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނެވިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއް ބަދަލަކީ މުޅި ސްކޯޕާއި މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓު ބޮޑު ނުކޮށް، އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކޮށްގެންވެސް، ހެވީ ޓްރެފިކް މަގުތައް ތާރު އަޅައިގެން ހަދާގޮތަށް ބަދަލު ކުރުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެކަން ކުރީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިތުރު އިދާރާތަކާވެސް މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކައުންސިލުން ގެނައި ދެވަނަ ބަދަލަކީ ފަހަރަކު ސެގްމަންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫއު ނިންމާ ގޮތަށް ސެގްމެންޓުތަކުގެ ޓައިމްލައިން ބަދަލު ކުރުންކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ބަދަލުތަކާއެކު އަނެއްކާވެސް މިދިޔަ އަަހަރުގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް، ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ކަމާ ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކާވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާއިރު، ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި ދައްޗެއް އޮވެގެންވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން މިހާރު އެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންޑޭޓުން ނެގުމަށް ކެބިނެޓުން ނިންމާފައިވާކަން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޓީގައި ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދެވޭ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާކަމެވެ.

ވުމާއެކު، އެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން އެންގިކަން މުއިއްޒު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ވަކި ކުރިކަން މިހާތަނަށް ރައީސް އޮފީހުންވެސް އަންގާފައިނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވަނީ އެ ނިންމުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް