ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 07:00
ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމާގައި ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމާގައި ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ލިސިޗާންސްކް ހިފުން
ލިސިޗާންސްކްއަށް ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖު އަދި ދާނެ - ޒެލެންސްކީ
 
ޒަމާނީ ބަރު ހަތިޔާރާއެކު ލިސިޗާންސްކް މިނިވަން ކުރާނަން
 
ޚާރކީވްގެ އެތެރެއަށް ޖެހިލާފައިވާ ކަމަށް ޒެލެންސްވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ލިސިޗާންސްކްއަށް ޔޫކްރެއިންގެ ފައުޖު އަދި ދާނެކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒެލެންސްކީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލިސިޗާންސްކުގައި ތިބި ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިން އެތަނުން ފައްސާލާ މުޅި ލުހާންސްކް ރަޝިޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައި ފަހުން އާންމުކުރެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޑޮންބަސްގެ ލިސިޗާންސްކުގައި ތިބި ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިން އެތަނުން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދުތައް އަނބުރާ ޔޫކްރެއިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންނާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ހުރި ފަހުގެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރާއެކު އެކަން ކުރާނެކަމަށް ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީއަކަށްފަހު ސިޓީއެއް ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ބާރު ރަޝީޔާގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ގިނަ ބާރުތައް މިހާރު އޮތީ ޑޮންބަސްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ހަމަލާދެމުން ދަނީ އެއްތަނަކަށް ކަމަށާއި، ޔޫކްރެއިނުން ހަމަލާދެމުންދަނީ ތަންތަން ހިފައިގެން ތިބި މީހުންނަށް މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކަށް ކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޚާރްކީވް، ޚާރސަން އަދި ކަނޑު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އެތެރެއަށް މަޑުމަޑުން ޖެހެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ޒިމިނީ އައިލެންޑަކީ އެކަމުގެ ރަނގަޅު މިސާލެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޑޮންބަސްއާއި ގުޅިގެން ވެސް މިފަދައިން ވިދާޅުވާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ޑޮންބަސްގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ލުހާންސްކްގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ނަގާފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ބުނެފައި ވަނީ ލުހާންސްކްގެ ލިސިޗާންސްކްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކަށްފަހު އެސިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ސަރަހައްދުތައް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެދަށަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، މިހާރު މުޅި ލުހާންސްކް އެޤައުމުގެ ބާރުގެދަށަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ލުހާންސްކް އެޤައުމުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދެވުމަކީ ރަޝިއާގެ އެއް އަމާޒެވެ. ރަޝިއާއިން ބުނަމުންދަނީ މިހަނގުރާމައަކީ ޑޮންބަސްގެ ލުހާންސްކްއާއި ޑޮނެސްކް މިނިވަންކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާއިން ޑޮންބަސްގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި، އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިއާއަށް ވާގިވެރިވާ ސެޕަރޭޓިސްޓުންވެސް ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ލުހާންސްކްގެ މުޅި ކޮންޓްރޯލް ލިބި، އެސަރަހައްދު މިނިވަން ކުރެވިފައިވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސެރްގެއި ޝޮއިގު ވަނީ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިންއަށް އަންގަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް