ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 19:51
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގެ ފަސްވަނަ މަސް ގުނަމުންދާއިރު، ރަޝިއާއިން މިވަނީ ލުހާންސްކް ސަރަހައްދު ހިފާފައިވާކަމަށް ބުނެފައި
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގެ ފަސްވަނަ މަސް ގުނަމުންދާއިރު، ރަޝިއާއިން މިވަނީ ލުހާންސްކް ސަރަހައްދު ހިފާފައިވާކަމަށް ބުނެފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ލުހާންސްކްގެ ފުލް ކޮންޓްރޯލް ރަޝިއާއިން ނަގައިފި
 
ލުހާންސްކްގެ މުޅި ކޮންޓްރޯލް ލިބި، އެސަރަހައްދު މިނިވަންކުރެވިފައި ވާކަމަށް އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސެރްގެއި ޝޮއިގު ވަނީ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިންއަށް ދަންނަވާފައި
 
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ލުހާންސްކް އެގައުމުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދެވުމަކީ ރަޝިއާގެ އެއް އަމާޒު
 
ރަޝިއާއިން ބުނަމުންދަނީ މިހަނގުރާމައަކީ ޑޮންބަސްގެ ލުހާންސްކްއާއި ޑޮނެސްކް މިނިވަންކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައެއްކަމަށް

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ޑޮންބަސްގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ލުހާންސްކްގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ނަގާފައިވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރަޝިއާއިން ބުނެފައި ވަނީ ލުހާންސްކްގެ ލިސިޗަންސްކްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކަށްފަހު އެސިޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ ސަރަހައްދުތައް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެދަށަށް ގެންދިއުމަށްފަހު، މިހާރު މުޅި ލުހާންސްކް އެގައުމުގެ ބާރުގެދަށަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމާގުޅިގެން ޔޫކްރެއިނުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއްނުވެއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ލުހާންސްކް އެގައުމުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދެވުމަކީ ރަޝިއާގެ އެއް އަމާޒެވެ. ރަޝިއާއިން ބުނަމުންދަނީ މިހަނގުރާމައަކީ ޑޮންބަސްގެ ލުހާންސްކްއާއި ޑޮނެސްކް މިނިވަންކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ހަނގުރާމަ ފެށިއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް އެންމެ ވަރުގަދަކޮށް އަމާޒުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްއަށެވެ. ނަމަވެސް ކިއެވް ހިފުމުގައި މާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ނުހޯދި ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހަމަލާތައް ޑޮންބަސް ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ޑޮންބަސްގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި، އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރަޝިއާއަށް ވާގިވެރިވާ ސެޕަރޭޓިސްޓުންވެސް ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ލުހާންސްކްގެ މުޅި ކޮންޓްރޯލް ލިބި، އެސަރަހައްދު މިނިވަން ކުރެވިފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސެރްގެއި ޝޮއިގު ވަނީ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިންއަށް އަންގަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
11%
56%
0%
11%
0%
22%
ކޮމެންޓް