ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2022 | ހޮނިހިރު 12:38
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް އެމެރިކާއިން އިތުރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެނީ
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިނަށް އެހީވުމަށް އެމެރިކާއިން އިތުރު ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް އިތުރު 820 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު!
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް ނަސަމްސްގެ ދެ ސަރފޭސް ޓު އެއަރ މިސައިލް ސިސްޓަމާއި ހަތަރު ކައުންޓަރ އަޓިލެރީ ރޭޑަރާއި އިތުރު ވަޒަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައި
 
އިތުރު 820 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އިއުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ފޯރުކޮށްދިން އެހީގެ އަދަދު މިވަނީ 6.9 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައި

ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިން އަށް އެހީވުމަށް އެމެރިކާއިން އިތުރު 820 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ޕެންޓަގަންއާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެއިދާރާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިން އަށް ނަސަމްސްގެ ދެ ސަރފޭސް ޓު އެއަރ މިސައިލް ސިސްޓަމްއާއި ހަތަރު ކައުންޓަރ އަޓިލަރީ ރާޑަރާއި އިތުރު ވަޒަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާކަން ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ހައި މޮބިލިޓީ އަރޓިލަރީ ރޮކެޓް ސިސްޓަމް ތަކަށް ބޭނުންވާ ވަޒަންވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ޕެންޓަގަން އިން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އިތުރު 820 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކޭޖެއް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމަވާފައިވާކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރިއަށްދިޔަ ނޭޓޯގެ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީއާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެގައުމުގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންޓަނީ ބްލިންކަން ވަނީ ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިންގެ އާންމު ރައްޔިތުން ގިނަ އަނިޔާތަކާ ކުރިމަތިލަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ގައުމުގެ ދިފާއުގައި ތެދުވެ ދުޝްމަނުންނާ ކުރިމަތިލަމުންކަމަށާއި އެމެރިކާއިން ދެމިއޮންނާނީ އެ ރައްޔިތުނާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އިއުލާންކުރި އައު ހަތިޔާރު ތަކާއެކު ރަޝިއާއާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވުމުގެ އިތުރު ބާރު ޔޫކްރެއިނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިފަހުން އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ފޯރުކޮށްދިން އެހީއާއެކު ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން އެގައުމުން ޔޫކްރެއިން އަށް ފޯރުކޮށްދިން އެހީގެ އަދަދު މިވަނީ 6.9 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް