ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 17:56
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
މަޖިލިސް
ސަލީމްއާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުން
މެމްބަރު ސަލީމް ބަދުނާމުކުރުމަށް ހިންގި އަމަލަކީ ހަސަދަވެރި ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރި ފިނޑިކަމެއް: އެމްޑީޕީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާ
 
ސަލީމަކީ އިތުބާރުހިފޭ ބޭފުޅެއް
 
ސަލީމަށް ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އޮތް ލޯތްބާއި ތާއީދު ކުޑަކޮށްވެސް ފަނޑެއްނުވާނެ
 
މިއީ މެމްބަރު ސަލީމުގެ އަގުވައްޓާލުމަށް ކުރި ކަމެއް

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ބަދުނާމުކުރުމަށް ހިންގި އަމަލަކީ ހަސަދަވެރި ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރި ފިނޑިކަމެއްކަމަށް އެމްޑީޕީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާއިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ދާއިރާއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައްވާ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ދޮގު ބަދުނާމު އަޅުވައި، ދިޔަރެސް ނޫހުގައާއި އެ ނޫހާ ގުޅިފައިވާ މީސްމީޑިއާގެ މަންސަތަކުގައި ފަތުރަމުންދާ، އަސްލެއް/ހެތްކެއް ނެތް ފިތުނަވެރި ވާހަކަތައް، އެމްޑީޕީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއާއި ދާއިރާގެ އެންމެހައި މެމްބަރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށެވެ.

މި އަމަލަކީ ތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ސަލީމުގެ އަގުވައްޓާލުމަށާއި އެ މަނިކުފާނު ގަދަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހަސަދަވެރި ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރި ފިނޑިކަމެއްކަމަށާއި، ނަމާއި އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކަމަކީ މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ނައްސުތަކުން އިންސާނުންނަށް ލިއްބައިދޭ، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ މުތުލަގު ހައްގެއްކަމަށްވީހިނދު، އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ޚިލާފަށް ބުހުތާނުދޮގު ފަތުރަމުންދާ ފަރާތްތައް މާތް ﷲށް ބިރުވެތިވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާކަމަށެވެ.

މިފަދަ ފަރާތްތައް ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށާއި، އަބުރު ކަތިލުމުގެ މުޑުދާރު އަމަލުގެ ސަބަބުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ސަލީމަށް ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އޮތް ލޯތްބާއި ތާއީދު ކުޑަކޮށްވެސް ފަނޑުނުވާނެކަމަށް މި ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްޑީޕީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާއިން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފައިވާއިރު، މެމްބަރު ސަލީމާގުޅޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރަނީ އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޭނާއާމެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް ބުނެ، އެ މައުލޫމާތު އާއްމުކުރާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ހޯރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީންވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ބަދުނާމުކުރުމަށް ހިންގަނީ ފިނޑި އަމަލުތަކެއްކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތައް ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް ގާނޫނުގައިވާ އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭކަމަށް އެ ރަށުގެ ކްލަބުތަކުންވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމާ ގުޅޭގޮތުން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ފެތުރުމުން، އެ ދާއިރާއާއި ހއ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި ސަލީމަކީ އިތުބާރުހިފޭ ބޭފުޅެއްކަމަށާއި، އޭނާއާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުންވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން ތެދުވާނެ، އެއީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް - ސަލީމް
މިދިޔަ 5 އަހަރު އަތުރާލީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މައިބަދަ، ހުއްޓި ތިބެވޭކަށް ނެތް - ސަލީމް
މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖެ ހުއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު، މިއީ މާޔޫސްވާ މަންޒަރެއް - އާޒިމް
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ބިލް ދެ ފަހަރަށް ފާސްކުރުމުން ވެސް އިންތިޚާބު ފަސްނުކުރާނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އީސީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަން - ސަލީމް
މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުނު ސަބަބު ހޯދަން 241 ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ