ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 16:49
ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ
މަޖިލިސް
ހެތްކާބެހޭ ބިލު
އިސްލާހުކޮށްގެން ނަމަވެސް، "މަސްދަރު ހާމަކުރުން" ބިލުގައި ހިމެނުން މުހިންމުކަމަށް އެމްޖޭއޭއާއި މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވި - އިންތި
 
މާއްދާ އިސްލާހުކޮށްގެންނަމަވެސް އެ މާއްދާ މި ބިލުގައި ހިމެނުން މުހިންމު
 
ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޓީން ދައުވަތު ދީގެން އިތުރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ކޮމިޓީގައި ބައްދަލުވި
 
މޯލްޑިވްސް ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަނާއި މީޑިއާ ކައުންސިލާ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާވެސް ކޮށްފައިވާނެ

ނޫސްވެރިޔާގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް ހެތްކާބެހޭ ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ މާއްދާ އިސްލާހުކޮށްގެންނަމަވެސް ހިމެނުން މުހިންމުކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެއްބަސްވިކަމަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

ހެތްކާބެހޭ ބިލު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކުރިއިރު ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ނިންމިކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތުގެމަތިން އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުވެސް ހޯދާފައިވާނެކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން، އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާރ ކައުންސިލް އަދި އާންމުކޮށްވެސް މި ބިލަށް ކޮމެންޓް ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި އާންމުންނަށްވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލިބުނު ބައެއް ކޮމެންޓްތައްވެސް ވާނެކަމަށާއި، އެކަންތަކަށްވެސް ކޮމިޓީން ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ.

އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ، ހެތްކާބެހޭ ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ "ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގެ" މާއްދާއާގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން މީގެ ކުރިންވެސް ލިބިފައިވާތީ، ކޮމިޓީން މިކަންކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގެ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ނިންމައި، އެގޮތުން ބައްދަލުކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ. މޯލްޑިވްސް ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަނާއި މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ކޮމިޓީން ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާވެސް ކޮށްފައިވާނެކަމަށް އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޓީން ދައުވަތު ދީގެން އިތުރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ކޮމިޓީގައި ބައްދަލުވިކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 22 ފަރާތަކާ ބައްދަލުކުރިކަމަށެވެ. މި ބަައްދަލުވުމުގައި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުވި ބައްދަލުވުމުގައި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައްދާއާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކާ ވަކިން ސުވާލުކޮށް، އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހުރި ގޮތެއް ސާފުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ މާއްދާ އިސްލާހުކޮށްގެންނަމަވެސް އެ މާއްދާ މި ބިލުގައި ހިމެނުން މުހިންމުކަމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޚިޔާލު ދެއްވާފައިވާކަމަށް މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

22 ފަރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ޚިޔާލު ހޯދިން. ޚާއްސަކޮށް މީޑިއާގެ އިޝޫއާގުޅިގެން ދެންނެވުމުން އެފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވީ، މި މާއްދާ އިސްލާހުކޮށްގެންނަމަވެސް ބިލުގަ ހިމެނުމަށް. އިސްވެ ދެންނެވި އިދާރާތަކުން، ލިޔުމުންނާ، މި ބިލާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގަ ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތަކުން ވަރަށް މުހިންމުކޮށް ފާހަގަކުރި އިސްލާހުތަކާ ޚިޔާލުތައް ހިއްސާކުރައްވާފަވޭ. އަދި ބިލު ދިރާސާކުރުމުގަ މަސައްކަތްކުރެއްވިއިރު، އިސްލާހުތަކާ ޚިޔާލުތަކަށް ކޮމިޓީން ރިއާޔަތްކޮށްފަ ވާނެ. ހެތްކާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގަ ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ 22 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ގާތްގަނޑަކަށް 35 ގަޑިއިރާ 13 މިނެޓް ހޭދަކޮށްފަވާނެ.
ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ވަކިން އެ ސުވާލު ދެންނެވުމުން އެބޭފުޅުންވެސް އެ މާއްދާ ބޭއްވުމަށް ޚިޔާލުދެއްވާފައިވަނީ އިސްލާހުކޮށްގެން ނަމަވެސް އެ މާއްދާ ބޭއްވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށްކަމަށެވެ.

އަދި މި ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އަދި ކޮމިޓީން ބިލަށް ގެނައި އިސްލާހުތަކާއެކު 26 ޖޫން 2022ގައި ބޭއްވި އެ ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް