ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2022 | ބުދަ 20:40
އަހުމަދު ސަލީމް- ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް- ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސަލީމާގުޅޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުން
ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރަނީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެމެދުގައި ސަލީމް އާއިމެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން: ހޯރަފުށީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ
 
މި ޚަބަރުތައް ފަތުރާ މީހުން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ހޯރަފުށީ އަންހެންނުގެ ކޮޮމިޓީން ވަނީ އެދިފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމާގުޅޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރަނީ އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޭނާއާމެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށް ބުނެ، އެ މައުލޫމާތު އާއްމުކުރާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ހޯރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެދިއްޖެއެވެ.

އެ ކޮމިޓީގެ 4 މެމްބަރުން ސޮއިކޮށް އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، މެމްބަރު ސަލީމަށް ރައްދުވާގޮތަށް، އިސްލާމްދީނުގައި ހައްދު ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ގެނެސްފައިވާ ޚަބަރަކީ އެއްވެސް އަސްލެއް އަދި އަސާސެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއްކަމަށް އެ ކޮމިޓީން ގަބޫލުކުރާކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ހަގީގަތެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކެއް ސަލީމާމެދު ކުރުމަކީ ހޯރަފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ޚަބަރުތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް، އެފަދަ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތައް ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް އެ ކޮމިޓީން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި އެއީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލުތަކެއް ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަހުގީގުކޮށް، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެ ކޮމިޓީން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމާ ގުޅޭގޮތުން ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތައް ފެތުރުމުން، އެ ދާއިރާއާއި ހއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި ސަލީމަކީ އިތުބާރުހިފޭ ބޭފުޅެއްކަމަށާއި، އޭނާއާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުންވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހިންގަމުންދިޔަ ހާފްވޭ ހައުސް އުވާލުމަށް ފަހު އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން ތެދުވާނެ، އެއީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް - ސަލީމް
މިދިޔަ 5 އަހަރު އަތުރާލީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މައިބަދަ، ހުއްޓި ތިބެވޭކަށް ނެތް - ސަލީމް
މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖެ ހުއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު، މިއީ މާޔޫސްވާ މަންޒަރެއް - އާޒިމް
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ކުރީ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ބަންކަރިން ހިދުމަތް ޖުލައިގައި ފެށޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި