ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2022 | ބުދަ 18:43
މެމްބަރު ސަލީމް
މެމްބަރު ސަލީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މެމްބަރު ސަލީމްއާ ބެހޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުން
މެމްބަރު ސަލީމާ ގުޅުވައިގެން ދައްކަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 
ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ގާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅުއަޅަން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި
 
ސަލީމްއާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރާ ދޮގު ޚަބަރުތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކުންވެސް ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައި

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމްއާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރާތީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީގު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މޫސާ ޝަފީގް ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މެމްބަރު ސަލީމަކީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މެމްބަރެއްކަމަށާއި، އޭނާއާ ބެހޭގޮތުން "ދިޔަރެސް" ނޫހުން ގެނެސްދިން ދޮގު ޚަބަރު ހަރުކަށީ އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާކަމަށެވެ.

މިއީ ހއ. އަތޮޅުގެ އާރުކާޓީންގެ ޚިދުމަތް މަޑު ދުވެއްޔަށް ގެންދިއުމަށް، ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭގޮތަށް ގެނެސްފައިވާ، އަސާސެއް ނެތް، ސާބިތު ނުހިފޭ ޚަބަރެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ޚަބަރެއް ދިޔަރެސް ނޫހުން ގެނެސްދިނުމަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ނޫސްތަކާމެދު ގާނޫނީގޮތުން އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި، ފުލުހުންނަށާއި މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށްވެސް މޫސާ ޝަފީގުގެ ޕޯސްޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަލީމްއާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރާ ދޮގު ޚަބަރުތައް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކުށްވެރިކުރައްވާފައިވާއިރު، އެ އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ވެސް ވަނީ މި ޚަބަރުތައް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާއި ތުރާކުނު ކައުންސިލުންވެސް ވަނީ މިކަން ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ތުރާކުނު ކައުންސިލުގެ 5 މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމަށް ރައްދުވާގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްމަޖައްލާތަކުން ފަތުރަމުންދަނީ އެއްވެސް އަސްލެއް އަދި ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ދެކޭކަމަށެވެ.

އެފަދަ ބޮޑެތި އިލްޒާމުތައް، އެއްވެސް ހެތްކެއް ގަރީނާއެއް ނެތި އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅުވުމަކީ ތުރާކުނު ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ ޚަބަރަކީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސްތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ، މުޖުތަމައު ފަސާދަ ކުރުމުގެ އަމަލެއްކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކޭކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމާއެކު އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީއަށް އިހްތިރާމްކުރެއްވުމުގައި ދެއްކެވީ ނަމޫނާއެއް - ޝާހިދު
އިޒްރޭލުން ރަފާޙްގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް
ދައުލަތުގެ ސިފަތަކަށް ބަދަލު އަންނަހެން ހީވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިން ތެދުވާނެ، އެއީ ލިބޭ ހިތްވަރެއް - ސަލީމް
މިދިޔަ 5 އަހަރު އަތުރާލީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މައިބަދަ، ހުއްޓި ތިބެވޭކަށް ނެތް - ސަލީމް
މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖެ ހުއްޓިފައި އޮތް މަންޒަރު، މިއީ މާޔޫސްވާ މަންޒަރެއް - އާޒިމް
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ބިލް ދެ ފަހަރަށް ފާސްކުރުމުން ވެސް އިންތިޚާބު ފަސްނުކުރާނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އީސީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަން - ސަލީމް
މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުނު ސަބަބު ހޯދަން 241 ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ