ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 09:28
ސުޕާހީރޯ ބްލޮކްބަސްޓަރ "އަކުއާމޭން" ނުވަތަ ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތޮލް، ޖޭސަން މަމޮއާ
ކަނޑުތަކާ ބެހޭ އދގެ ކޮންފަރެންސް
ސްކްރީނުން ބޭރުގައިވެސް "އަކުއާމޭން" ހުރީ ކަނޑުތަކުގެ ދިފާއަށް ތެދުވެ!
 
ކަނޑުތަކާ ބެހޭ އދގެ ކޮންފަރެންސްއަކީ، 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ތާވަލު ކުރި ބައްދަލުވުމެއް
 
މި ކޮންފަރެންސްގައި 7000 އެއްހާ މީހުން ބައިވެރިވޭ
 
މަމޮއާ ވަނީ، ކަނޑުގެ ދިރުން ހެޔޮ ފާލަކާށް ނޭޅި، ދުނިޔެ މި އޮތް ގޮތުގައި ދެމި ނޯވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައި

ސުޕާހީރޯ ބްލޮކްބަސްޓަރ "އަކުއާމޭން" ނުވަތަ ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތޮލް، ޖޭސަން މަމޮއާގެ އިތުރު ތައާރަފަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. ފިލްމުގައި ކަނޑުތަކުގެ ހިމާޔަތަށް ތެދުވި "އަކުއާމޭން" މިއަދު ޖޭސަން މަމޮއާގެގޮތުގައިވެސް ތެދުވެ ހުރީ ކަނޑުތަކުގެ ހިމާޔަތުގައެވެ. މި ދަނޑިވަޅަކީ، ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި، ދުނިޔޭގެ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް އިންތިހާ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. 

ޕޯޗުގަލްގައި ހޯމަ ދުވަހު ފެށި ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކާ ބެހޭ އދގެ ކޮންފަރެންސްއާ ދިމާކޮށް، ލިޒްބަންގެ ގޮނޑު ދޮށުގައި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޖޭސަން މަމޮއާ ވަނީ، ކަނޑުގެ ދިރުން ހެޔޮ ފާލަކާށް ނޭޅި، ދުނިޔެ މި އޮތް ގޮތުގައި ދެމި ނޯވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ކަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮ ދިރުންތަކާ ނުލާ، މިއަދު އަހަރަމެން މި ދެކޭ ދުނިޔެ މިގޮތުގައި ދެމިއެއް ނޯންނާނެ. ދުނިޔެއަށް ލިބިފައިވާ ގުދުރަތީ ދިރުންތަކުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެކޭ އެއްގޮތަށް، އަހަރަމެންގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ އަމާޒުތަކަކީވެސް، އެއް ކަން، އަނެއް ކަމާ ވަކި ނުކުރެވޭ ގޮތަށް، ގުޅި، ލާ މެހިފައިވާ އަމާޒުތަކަކަށް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ
ޖޭސަން މަމޯއާ؛ ހޮލީވުޑް ބަތޮލް އަދި ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓް

7000 އެއްހާ ބައިވެރިންނާއެކު ޕޯޗުގަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކަނޑުތަކާ ބެހޭ އދގެ ކޮންފަރެންސްއަކީ، 2020 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ތާވަލު ކުރި ބައްދަލުވުމެކެވެ. އަދާ ހިސާބަށް އެ ބައްދަލުވުން ލަސް ކުރަން ޖެހުނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެންނެވެ. 

ތިމާވެއްޓާ އދގެ މަޝްރޫއުގެ "ލައިފް ބިލޯ ވޯޓާ"ގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ބަތޮލް މަމޮއާއަށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާން އެކްޓިވިސްޓުންނެއްގެ ތައުރީފާއި ތަރުހީބު ލިބެއެވެ.

އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ، ކަނޑުތަކާ ބެހޭ އދގެ މުޝީރުގެ އަތްޕުޅުން މި ދަންމަރު ލިބުމަކީ އަހަންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް. މި ދަންމަރަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ވާ ދަންމަރެއް ކަން އެނގޭ. އަދި ދުނިޔޭގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި މި ދަންމަރު، އެކި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުވެސް ކުރަން. މިއި އެ ވަގުތު. މިއީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވީ ވަގުތު. އަހަރަމެންގެ ކަނޑުތައް ވަނީ ނުތަނަވަސް ކަމެއްގެ ތެރޭގަ. އަޒުމާއި އަހައްމިއްޔަތުކަމާއި އުއްމީދު އެއް މިސްރާބަކަށް ބަދަލު ކޮށްފިނަމަ ނަތީޖާ ބަދަލު ކލުރެވިދާނެ. ކަނޑުތަކުގެ ދިރުން ހިމާޔަތްކޮށް، މި ރީތި ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެހާ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އދގެ އާއިލީ މެންބަރަކަށް އަހަރެން މި ވަނީ ވަރުގަދަ އަޒުމެއް އޮވެގެން
ޖޭސަން މަމޯއާ؛ ހޮލީވުޑް ބަތޮލް އަދި ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓް

އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޒްވެސް ވަނީ މަމޮއާއާއެކު ލިޒްބަންގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި މޫސުމީ ނެދެވޭ ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލާ، ކަނޑުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކާ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ނުދާތީ، އަދުގެ ޖީލުގެ ނަމުގައި ގުޓެރޭޒްވަނީ މައާފަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މިއަދު އާދެވިފައި މި ވާ ހިސާބަށް، އަހަރެންގެ ޖީލުން ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ. ރައީސްވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން، މި ކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ތި ކުދިންގެ ޖީލަށް ވާރުތަވާން އޮތީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި ވާ ދުނިޔެއެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލު ކުރަން ކުރެވެން އޮތް ހާ ކަމެއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ސިޔާސީ ނިންމުންތައް ބަދަލު ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އިގުތިސޯދީ ނިންމުންތަކާއި ފަރުދީ އަހުލާގަށްވެސް ބަދަލު ގެންނަން އެބަޖެހޭ
އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޒް؛ އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

މިއަދުވެސް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަސް ދަނީ ލަސް ދުވެއްޔެއްގައި ކަމަށާ، ކުރިއަށް ދަނީ ނުބައި މިސްރާބަކުން ކަން ގުޓެރޭޒް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. 

ކަނޑުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ސަތަހައިގެ 70 ޕަސެންޓް ކަމަށް ވާ އިރު، ދުނިޔެއަށް ބޭނުންވާ އޮކްސިޖަން ސަޕްލައިގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވުރެ ބޮޑު ބައި އުފައްދަނީ ކަނޑުތަކުންނެވެ. އަދި ޖައްވު ހޫނު ކުރާ ވިހަ ގޭހެއް ކަމަށް ވާ ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ނުވަތަ ސީއޯޓޫގެ 25 ޕަސެންޓް ހިންދާލަނީވެސް އެ ކަނޑުތަކަށެވެ. ނަމަވެސް މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން އިތުރުވެ، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ދަނީ އުފުލެމުންނެވެ.

ކަނޑުތަކުގެ ދިރުންތަކަކީ އެތައް ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން، ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން އެ ނިއުމަތަކާ ގުޅިފައި ވާ ދިރުންތަކެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ކަނޑުތަކަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތަޣައްޔަރު ކަމަކީ ދިރުންތަކުގައި ވިހެލާ، މަރުގެ އެތިފަހަރަކަށް އޮތީ ވެފައެވެ. އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު 11 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ކަނޑަށް ފައިބައިގެން ދެއެވެ. ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު އެއްލާލާ ޕްލާސްޓިކް އުފައްދާ މިންވަރާއި ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު މަދު ނުކުރާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، 2040 ވަނަ އަހަރު އަންނަ އިރު، މި އަދަދު 3 ގުނަ އިތުރު ވާނެ ކަމަށް ސައެންސްގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް