ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 19:03
ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފު
ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފު
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ޔޯގާ ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ، 2014ން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގެދަށުން: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ޔޯގާ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، 2014ން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގެދަށުން
 
މިއަހަރުގެ ޔޯގާ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން

މިއަހަރުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ޔޯގާ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގެދަށުން ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް ސޮއިކުރައްވައި އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، މިއަހަރުގެ ޔޯގާ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނާއި އެ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެންކަމަށެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ޔޯގާ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަމުން އަންނަނީ، ޔޯގާއަކީ ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަކަށްވާތީކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި އެހެން ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ކުޅިވަރު ވުޒާރާއިން ބައިވެރިވަމުން އަންނަ އުސޫލުގެދަށުންކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން، މިއަހަރުގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ނާންގައެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގައި ހަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ނުހިންގާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް މައްސަލަތަކަކީ އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމުން، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ސާފުކޮށް ރައުޔު ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށްވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތަށް ހުރަސްއަޅައި، އެތަނުގައި ހުރި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީ، އަދި އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ބަޔަކު ވަނީ އަނިޔާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް