ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 18:14
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް
ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ 3000 ގޯތި
ގުޅީފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ނިމުމުން 3000 ގޯއްޗަށްވުރެ އިތުރަށްވެސް ދޫކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ އަސްލަމް
 
3000 ގޯތި ދޫކުރަނީ ހުޅުމާލެއާއި ގުޅީފަޅުން

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ "ގެދޮރުވެރިން" ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ހިންގާ "ބިންވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދަށުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ގުޅީފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފައިނަލައިޒްކުރާއިރު އެއަށްވުރެވެސް އިތުރަށް ގޯތި ދޫކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ސްކީމްތައް ލޯންޗުކުރުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަަކަ ދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، 3000 ގޯތި ދޫކުރަނީ ހުޅުމާލެއާއި ގުޅީފަޅުން ކަމަށެވެ. 149 ހެކްޓަރުގެ ބިން ގުޅީފަޅުން ދޫކުރާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިފަދައިން 5000 ގޯތި ދޫކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުން އިތުރު ތަނެއް ހިއްކައި، ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރާނެކަމަށެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޫނުކުރާތާ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ވީ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް އަމާޒުހިފާފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން ވަނީ "ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް" ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށައެޅޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް އިފްތިތާހުކުރި ޕޯޓަލެކެވެ. މިޕޯޓަލްގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ، ކިއުގައި ނުޖެހި ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯމް ހުށައެޅުމެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހަށް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލައިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެއަށްފަހު ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެކަމަށާއި، ޕޯޓަލް ކްރޭޝްވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިޕޯޓަލް މެދުމެރިކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމްތަކުގެ ޝަރުތުތަކާއި އަދި އުސޫލުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެއެވެ. އަދި ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހުށައެޅޭނެއެވެ. ޕޯޓަލަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން، އެސްއެމްއެސް އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ ފީޗަރތައްވެސް މިޕޯޓަލްގައި ހިމެނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު "ގެދޮރުވެރިން" ޕްރޮގްރާމްގައި މިހާތަނަށް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުޅުވާލާފައި މިވަނީ 2 ހައުސިން ސްކީމަކަށެވެ. އެއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ "ބިންވެރިޔާ ސްކީމް"އާއި މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓް ދިނުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ "ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް"އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް