ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 13:30
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޖީ7ގެ ލީޑަރުން ރަޝިއާގެ ރަނުގެ އިމްޕޯޓަށް އެމްބާގޯ ނެރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފި
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޖީ7ގެ ލީޑަރުން ރަޝިއާގެ ރަނުގެ އިމްޕޯޓަށް އެމްބާގޯ ނެރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޖީ7 ޤައުމުތަކުން ރަޝިއާގެ ރަނުގެ އިމްޕޯޓަށްވެސް އެމްބާގޯ ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ
 
އަންގާރަ ދުވަހު ރަޝިއާގެ ރަން އެމެރިކާއަށް އިމްޕޯޓްކުރުން އެގައުމުގެ ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމެންޓުން މަނާކުރާނެ
 
ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ އިޤުތިސާދަށް ދަތިވާނެފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ހަނގުރާމައަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފަންޑު ލިބުނު ނުދިނުމަކީ އެމެރިކާގެ އަމާޒު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ޖީ7ގެ ލީޑަރުން ރަޝިއާގެ ރަނުގެ އިމްޕޯޓަށް އެމްބާގޯ ނެރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ޖީ7ގެ ލީޑަރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށެވެ. ރަޝިއާއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރަން ގައުމުތަކުން އިމްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރުމަކީވެސް އެގައުމަށް ދެކޮޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ނިޔަތުގައި ނިންމަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމެކެވެ.

ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހުރީ އެމެރިކާއެވެ. ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ އިގުތިސާދަށް ދަތިވާނެ ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ހަނގުރާމައަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފަންޑު ލިބުނު ނުދިނުމަކީ އެމެރިކާގެ އަމާޒެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ރަޝިއާގެ ރަން އެމެރިކާއަށް އިމްޕޯޓްކުރުން އެގައުމުގެ ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމެންޓުން މަނާކުރާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގައި ސީދާ އެޑިޕާޓްމެންޓްގެ ބަހެއް ލިބިފައިނުވާކަމަވެސް ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް