ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 12:53
އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީ، ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް ރަޝިއާއިން ހިފުން
އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީ، ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް ރަޝިއާއިން ހިފުން
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކްވެސް ރަޝިއާގެ އަތްދަށަށް
 
މިއީ މިފަހުން މިހަނގުރާމާގައި ރަޝިއާއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ
 
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް ހިފާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައި
 
ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކްގެ މޭޔަރު އޮލެކްސަންޑަރ ސްރިޔުކް ވަނީ އެސިޓީ މިހާރު އޮތީ ހަމައެއްކޮށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީ، ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް ރަޝިއާއިން ހިފައިފިއެވެ.

ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް ރަޝިއާއިން ހިފާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އެސިޓީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އަތްދަށަށް ގޮސްފައި މިވަނީ މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެސަރަހައްދުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހުއެވެ. މިއީ ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ވަރުގަދައަށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރެވުނު އެއް ފަހަރެވެ.

ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް ރަޝިއާގެ އަތްދަށަށް ދިއުމަކީ ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިނުން ބުނަމުންދަނީ އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކުން ފޭބުމަކީ "ޓެކްޓިކަލް ވިތްޑްރޮވަލް" އެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ޖެހިގެން އޮތް ލިސިޗަންސްކްގައި ކުރިއަށްދާނެ ކުރިމަތިލުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާއަށް ވާގިވެރިވާ ސެޕަރޭޓިސްޓުން ފާހަގަކުރާގޮތުން ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިހާރު ދަނީ ލިސިޗަންސްކަށް ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

މިދިޔަ މަހު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ މެރިއަޕޮލްގެ ބަނދަރު އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އަތްދަށަށް ގެންދިޔަފަހުން ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް ހިފުން މިއީ މިފަހުން މިހަނގުރާމާގައި ރަޝިއާއަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ. ރަޝިއާއިން ބާކީ ހުރި ސިޓީތައް ހިފުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު ޔޫކްރެއިނުން އުންމީދު ކުރަމުންދަނީ ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް ހިފުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށްވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮންމެސް ވަރަކަށް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުއްލި ހަމަލާއެއް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫކްރެއިނަށް ލިބުން އެއީ އެގައުމުން މިހާރު އެދެމުން އަންނަކަމެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރެ ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެން ދާނީ ކިހާ ދުވަހަކަށް ކަމެއް ބުނެދޭނެ ނޭނގޭ ކަމަށާއި ހަނގުރަމާއިގެ ސަބަބުން ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހަނގުރާމާގައި އެގައުމަށް ގެއްލުނު ހުރިހާ ސިޓީއެއް އަލުން ހޯދާނެކަމަށްވެސް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކްގެ މޭޔަރު އޮލެކްސަންޑަރ ސްރިޔުކް ވަނީ އެސިޓީ މިހާރު އޮތީ ހަމައެއްކޮށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި އަސްކަރިއްޔާއިން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އެސިޓީގައި އެމީހުންގެ އަމަރު ގާއިމުކުރުމަސް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ސިއެވިއެރޮޑޮނެސްކް ހިފާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެސިޓީގެ ކައިރީ އޮންނަ ބޮރިސްކް އަވަށްވެސް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިފާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
8%
25%
8%
25%
0%
33%
ކޮމެންޓް