ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 11:56
އަޙުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަޙުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
މެމްބަރު ސަލީމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ދޮގުކުރުން
ދޮގު ތުހުމަތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މެމްބަރު ސަލީމް ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި
 
އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް އަސާސެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ލިޔެ ދައުރުކޮށްފައިވޭ
 
އެފަދަކަމެއް ހިނގިކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއްގެ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ޒިންމާއެއް
 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބެއްލެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ބައްލަވައިދެއްވުމަކީ މުޅި މުޖްތަމައުގެ ހައްޤުގައި ފުލުހުން ކުރައްވަންޖެހެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވަން

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއަކާއި ގުޅިގެން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ސަލީމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ތާއިދުކޮށް ސަރުކާރުގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފްރަތު އުފެދޭގޮތަށް ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާ ދިޔަރެސް ނޫހާއި، ބައެއް އެހެން ނޫސްތަކުގައި މެމްބަރު ސަލީމަށް ތުހުމަތުކޮށް ބައެއް ވާހަކަތައް ހިމަނާފައިވާތީ އެ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން މެމްބަރު ސަލީމް ވަނީ ފުލުހުންނަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައެވެ.

މެމްބަރު ސަލީމް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަދި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމްކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ފަދަ އަމަލެއް އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭގޮތަށް އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް އަސާސެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ލިޔެ ދައުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާ އަކީ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށްވާ އިރު، އޭނާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ލިޔެފައިވާއިރު، އެފަދަ އަމަލުތަކަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމްކުރައްވާ ހައްދު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަމަލުތަކެއްކަމުން، އެފަދަ ފާހިޝް އަމަލު ހިންގިކަމަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުގައިވާ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ދިވެހިން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބެއްލެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ބައްލަވައިދެއްވުމަކީ މުޅި މުޖްތަމައުގެ ޙައްޤުގައި ފުލުހުން ކުރައްވަންޖެހެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ލިޔުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ވީޑިއޯއިން ނުވަތަ ފޮޓޯއިން ފެންނަ އެއްފަރާތަކީ ކަނޑައެޅިގެން ކޮންފަރާތެއްކަން އެނގޭ ހާލަތުގައި އެ ފަރާތަކާއެކު އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތް ދެނެގަތުމަކީ ފުލުހުންގެ ޤާބިލްކަމަށް ބަލާއިރު، އުނދަގޫކަމަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ސަލީމްގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދި އޭނާ ނުކުރައްވާ ކަމެއް އެއީ ނުކުރާކަމެއް ކަމަށް ސާބިތުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް އިރު، އެފަދަކަމެއް ހިނގިކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއްގެ ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަކީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އޭނާއާ މެދުގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ފާހިޝް އަމަލެއް ހިންގިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ތަހުޤީޤުކޮށްދެއްވައި އެފަދަކަމެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ކުޑަނަމަވެސް ހެއްކެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާއާ މެދު އަޅުއްވަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަޅުއްވައިދެއްވުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އަދި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ފުރިހަމަ ތަހުޤީޤެއް ކުރައްވާ އެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ޙަޤީޤީ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް މެމްބަރު ސަލީމް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.  

މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި މެންބަރު ސަލީމް ފޮނުއްވި ސިޓީ - ރާއްޖެއެމްވީ
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
13%
0%
13%
13%
0%
63%
ކޮމެންޓް