ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 13:19
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން
ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެތެރޭ އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މުހިއްމު ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
ދަރިވަރުންނަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭން އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް
 
ތައުލީމާއި ތަމްރީނަކީ ކުޅޭ ކުޅޭ އެއްޗެއް ނޫން

ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެތެރޭ އުޅޭ ފަރާތ މުހިއްމު ޒިންމާއަކަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކްލިކް ކޮލެޖުގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ރީތި ނަމާއި ޝަރަފާއި ގަދަރު ފައިސާއިން މިއަދު ގަންނަން ލިބޭ އެއްޗެއްކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެތުރިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. މުޖުތަމައުގައި މިއަދު ކަންތައްތައް ހުންނަ ގޮތުން ޒުވާނުން ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ސަނަދާއި އޭގެ ބޭނުމާއި ތައުލީމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި އުޅޭ ފަރާތްތައް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތައުލީމު މި ހޯދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭން އެއްބަސްވެވުނު ގޮތަށް އެ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދެވުނުތޯ މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ތިމާއަކީ ތަންދޮރު ފިލާ އިލްމުވެރި ޒުވާނެއްކަން ބަހާއި އަމަލުން މިއަދު އެހެންމީހުންނަށް ދައްކުވައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ތައުލީމާއި ތަމްރީނަކީ ކުޅޭ ކުޅޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި ތިމާގެ ޝަހުސިއްޔަތު ބައްޓަންކުރުވާ ތިމާއަކީ ޒިންމާދާރު މީހަކަށް ހަދައި ތިމާގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހިންގަން އެނގޭކަން ތިމާއަށް ލިބޭ ތައުލީމާއި އިލްމުގެ ސަބަބުން އެހެން މީޙުންނަށް ހާމަކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންނަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދޭން އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަށް ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މާއްދާއިން ކިޔަވައިދޭން ހުއްދަ އެލިބޭ ގޮތަކަށް ތަރުތީބަށް އޮޅުމެއް ނެތި އެ މާއްދާ ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމަކީ މުދައްރިސުންނާއި ކޮލެޖުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ވާޖިބެއް ކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުނަމަ ކޮލެޖަކީ ލާމަސީލު ކޮލެޖެއްކަމަށް މީހުން ގަބޫލު ކުރާނެ. ދަސްވެރިވެގެން ނިކުންނަ ދަރިވަރުންނަކީ އެދަރިވަރުން މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިރާގައި އެ މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ހުނަރު ނުދެވުނު ކަމުގައިވާނަމަ އެ ދަރިވަރުން ތައުލީމު ހާސިލު ކުރި ކޮލެޖާއި ދޭތެރޭގައި އާންމުންގެ ރުހުން އިތުރު ވެގެންދާނެ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތްތަކެއް
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ ހުރިހާ ދަސްވެނިންނަށާއި އެ ދަރިވަރުން އެ މަގާމަށް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނެވެރިންގެ އިތުރުން ކްލިކް ކޮލެޖުގެ ހީވާގި މުދައްރިސުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް