ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 13:10
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ސަރަޙައްދުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔޮޓުފަހަރު ދަތުރު ކުރޭ
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ސަރަޙައްދުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޔޮޓުފަހަރު ދަތުރު ކުރޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީކުރުން
އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ކްރޫ ޗޭންޖުގެ ހިދުމަތްތަކާއި، ޝިޕް ސްޓޯރ އަދި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން – އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު
 
2022 ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ނުވަތަ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފެއްޓުމަށްވެސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
 
ގަރާރުގައިވާ ކަންކަން ވީ އެންމެ އަވަހަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ފެށުމަށްޓަކައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމަށް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަރކިންގ ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލެވި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ
 
މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ލަސްވެގެން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި މި ހިދުމަތްތައް ތައާރަފަކުރެވިގެން ދިއުން

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އެންމެ އަވަހަށް ފެށޭނީ ކްރޫ ޗޭންޖުގެ ހިދުމަތްތަކާއި، ސިޕް ސްޓޯރ އަދި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިޔުމުން ދެއްވަމުންނެވެ. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލަކީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު ކަމުގައިވާ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ގާއިމްކުރެވެންދެން، މި ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އާގުބޯޓު ފަހަރަށް ދެވެން ހުރި ހިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ދިނުމަށް މަގުފަހުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލައްވާ، ހޯރަފުށި، ތުރާކުނު އަދި އުލިގަމު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިސްނަންގަވައިގެން ތަންފީޒުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި އެ ހިދުމަތް ދެވެން ފެށޭނެ ތާރީހަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު - ރާއްޖެއެމްވީ

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނަދަރެއް ތަރައްގީކުރެވެންދެން އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އާގުބޯޓުފަހަރަށް ދެވިދާނެ ހިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް، ހއ. ހޯރަފުށި، ތުރާކުނު އަދި އުލިގަމު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރުގައިވާ ކަންކަން ވީ އެންމެ އަވަހަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ފެށުމަށްޓަކައި، އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމަށް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވޯކިންގ ގްރޫޕެއް އެކުލަވާލެވި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި ވޯރކިންގ ގްރޫޕުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އެންމެ އަވަހަށް ފެށިދާނެ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރޫ ޗޭންޖްގެ ހިދުމަތާއި، ޝިޕް ސްޓޯރ އަދި ސަޕްލައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތާއި ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށް، ވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި ކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ލަސްވެގެން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި މި ހިދުމަތްތައް ތައާރަފަކުރެވިގެން ދިއުންކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ނުވަތަ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފެއްޓުމަށްވެސް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) މެދުވެރިކޮށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމާއި، އުޅަނދު ފަހަރާއި އިކްއިޕްމެންޓް ހޯދުމާއި، ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، އެހެނިހެން ތައްޔާރީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެސްޓީއޯ އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއި މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ ކަމަށް، މިނިސްޓަރު ލިޔުމުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތެޔޮ ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކޮށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ރަޝާދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ދުވާލަކު 300އަށްވުރެ ގިނަ އާގުބޯޓު މި ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، އެ ސަރަހައްދުގައި އެއަށް ސަރވިސް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެސްޓީއޯގެ ވިސްނުމަކީ ސްޓްރެޖެޓިކް ސްޓޯރޭޖާ އެކުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަންކަރިންއަށް ދިއުން ކަމުގައި އަމްރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ފްލޯޓިންގ ސްޓޯރޭޖެއް ގާއިމްކުރަން ޕްލޭންކޮށްފައިވާކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްނުކޮށް ފެށުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެެވެ. މިގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް ހޯރަފުށީ ދައިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު، ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ އިތުރު ދިރާސާއެއް ކުރުމަކާއި ނުލައި، ބޭރު ބަޔަކަށް މަސައްކަތް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށެވެ.

މެމްބަރުން ވަނީ މިއީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ އަދި، ދައުލަތަށްވެސް ބޮޑެތި މަންފާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ޤާއިމު ކުރެވެންދެންވެސް ފަސޭހައިން ބައެއް ކަންކަން ހަމަޖަައްސައިގެން މިހާރުން މިހާރަށްވެސް މި މަސައްކަތް ފެށިދާނެކަން މެމްބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އެ ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ އާގުބޯޓުފަހަރުތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް