ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 17:18
ބައެއް މުހިންމު ތަކެތީގެ ނީލަން ކިއުން
ބައެއް މުހިންމު ތަކެތީގެ ނީލަން ކިއުން
ނިއުސް ހަބް
ނީލަން ކިއުން
ކުރަފި ކައިފައި ހުއްޓަސް ހަނދުންގެނައި ހިރަފުހުގެ އަގު ހެވެއް ނޫން!
 
ދުނިޔޭގެ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ މިފަދަ އާސަރުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ނީލަން ކިޔާ

އެ އެއްޗެއްގެ ބަރުދަނާ ކަމުގެ ބުރަދަން މާ ބޮޑު ނުވި ނަމަވެސް، އާދަޔާ ހިލާފު ކަންކަމާ އެއްޗިއްސަށް ބައެއްފަހަރު ދެވޭސަމާލުކަން ފިސާރި ބޮޑެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، އެހާ އާންމު ނޫން އެއްޗިއްސަށް ދެވޭ ގަދަރާއި އަހައްމިއްޔަތުކަންވެސް ވަކިން ބޮޑެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ މިފަދަ އާސަރުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ނީލަން ކިޔާއިރު، ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހަކީވެސް އެފަދަ ނީލަމެއް ތާވަލު ކޮށްފައި ވާ ދުވަހެކެވެ.

"ރިމާކަބަލް ރެއާރިޓީޒް" ނުވަތަ "އާރްއާރް އޮކްޝަން" ގެ ނަމުގައި ލައިވް އަދި އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ނީލަމުގައި ކުރީގެ ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރައީސުންނަށް ހާއްސަ ތަކެތީގެ އިތުރުން މި ދުނިޔެއިން ބޭރުގެ އަސާރުތައްވެސް ނީލަން ކިއަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

"އާރްއާރް އޮކްޝަން"ގެ ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް، ބޮބީ ލިވިންގްސްޓަން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހުއްޓިފައި ވަނީ، އެޕޯލޯ 11 ގައި ސައެންސް ތަޖުރިބާއާ ގުޅިފައިވާ އާސަރަކާއެވެ.

އެ ތަޖުރިބާއަކީ، އެޕޯލޯ 11 އިން ނެނގި ހަނދުގެ ހިރަފުސް، ކުރަފިތަކަކަށް ކާންދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަޖުރިބާއެކެވެ.

މިއީ އެޕޯލޯ 11ގެ ހަނދުގެ ތަޖުރިބާ. އެޕޯލޯ 11 އިން ނެގި ހަނދުގެ ހިރަފުސްތައް މި ކުރަފިތަކަށް ކާންދިން. ފެނޭތަ؟ އެމީހުން ބަލަން ބޭނުންވީ ހަނދުގެ ހިރަފުހުގެ ސަބަބުން ދިރޭއެއްޗެއްސަށް ވާ ގޮތަށް. މީ އެ މާއްދާއަކީ. ކުރަފިތަކަށް ކާންދިން ހަނދު ހިރަފުހަކީ މީ. ކުރަފިތައް ކެއީ މި ހިރަފުސް. ދެން މީ ހުރިއެއްޗަކީ. ކުރަފި ކައިފައި ހުއްޓަސް، މީ ހަނދުން ގެނައި އެއްޗެއް
ބޮބީ ލިވިންގްސްޓަން؛ އާރްއާރް އޮކްޝަންގެ ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް

އެޕޯލޯ 11 އިން ނެގި ހަނދުގެ ހިރަފުސް ކުރަތްޕަށް ކާންދިން ތަޖުރިބާގެ ނީލަމުގެ އަގު 400000 ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ.

މި ފެށޭ ހަފުތާގައި އޮންނަ "އާރްއާރް އޮކްޝަން" ގައި ނީލަން ކިއާ އިތުރު ތަކެއްޗަށް ބަލާއިރު 2 ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ޖަރުމަނުން ބޭނުން ކުރި އެނިގްމާ މެޝިނެއް ހިމެނެއެވެ. އެ މެޝިން އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

މިއީ 1943 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަރުމަނު އެނިގްމާ މެޝިނެއް. މިއީ 2 ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު، ޖަރުމަނުން ކޯޑް ކުރަން ބޭނުން ކުރި މެޝިނެއް. މި އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރޭ. އަހަރެން އެފް އަކުރަށް ފިތާލީމަ، އެ ދިއްލެނީ ކޭ އަކުރު. ފެނިއްޖެއެނު މި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް. މިއީ އަދުއްވުންނަށް އޮޅުވާލަން އެމީހުން ބޭނުން ކުރި އުކުޅެއް. ބަލާބަލަ، އެސް އަކުރަށް ފިތާލީމަ އެ ދިއްލުނީ އެލް އަކުރު. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެމީހުން މިއަށް ބަދަލު ގެނޭ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޭނުން ކުރަނީ އާ ކޯޑުސެޓެއް
ބޮބީ ލިވިންގްސްޓަން؛ އާރްއާރް އޮކްޝަންގެ ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް

މި މެޝިން، 275000 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.

50 އަކަށް އައިޓަމެއް ވިއްކާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ "އާރްއާރް އޮކްޝަން"ގައި ހުރި އިތުރު އެހެން އައިޓަމްތަކަށް ބަލާއިރު، ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު ކަމަށް ވާ އީލޯން މަސްކު ސޮއި ކޮށްފައިވާ 1 ޑޮލަރުގެ ފައިސާ ނޫޓެއް ހިމެނެއެވެ. 1 ޑޮލަރުގެ އެ ނޫޓު ވިއްކާލަން ލިސްޓު ކޮށްފައި ވަނީ 5000 ޑޮލަރަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް