ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 10:31
ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތަކީ މިހާރު ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެެއް
ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތަކީ މިހާރު ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރު
ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރު މުޅިން ހައްލު ނުވިނަމަވެސް، އެދެވޭ ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެ – ރައީސް
 
އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަކުރެވޭ
 
ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތާއެކު ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑެއް ނުވި

ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރު މުޅިން ހައްލެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތާއެކު ޑޮލަރުގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނޫސްވެރިންނާއެކު ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުމުގައި ޑޮލަރުގެ ކާޅުބާޒާރާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ކުރާނެ އަސަރުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވުނު ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑޮލަރުގެ ކަޅުބާޒާރުގެ މައްސަލަ މުޅިއަކުން ހައްލު ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ކަޅުބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް ތެރޭގައި އޭރު ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދިޔައީ، 24 ނުވަތަ 25 ރުފިޔާއަށް ޑޮލަރު އަރައިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން 20 ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗަށް ނުގޮސް ހިފެހެއްޓުނު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ 16.9 ނުވަތަ 17 ރުފިޔާގައި މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ރޭޓް ހިފެހެއްޓިފައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެނީ. އޭގެ ސަބަބުން އިންފްލޭޝަނަށް އެ ކުރަންވާ އަސަރުވެސް ރަނގަޅަށް ބޮޑުވެގެން ނުގޮސް ހިފެހެއްޓިފައި އެބަހުރި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި މައިގަނޑު އޮތީ ޓޫރިޒަމާއި މަސްވެރިކަން ކަމަށާއި، ޓޫރިޒަމަށް މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 33 ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ނެރެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ޖުމްލަ 13000 އެނދު އިތުރުކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. އެއާ އެކީގައި، ދައުލަތަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ވަންނަވަރު އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި،

މީގެއިތުރުން މަސްވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، ގަންނަ މަސް މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހައިން ގަނެވޭނެ ގޮތްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޮގަސްޓު، ސެޕްޓެންބަރުހާ ތަނުގައި އަލަށް މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެގެން އަންނައިރުގައި، މަސް އިތުރަށް ގަނެވޭނެގޮތް، ދެ ބޯޓު މިފްކޯއަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ޢަމަލީގޮތުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. ސެޕްޓެންބަރުހާ ތަނުގައި ކޫއްޑޫގައި، ގއ. ގދ. އަށް މަސްވެރިކަން އަންނައިރުގައި، އެ ބާނާ މަސް ގަނެވި، ބޭރުކުރެވޭގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަދި އޭގެއިތުރަށް، ދުރު ރާސްތާގައި ކޫއްޑޫގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް، 800 ޓަނު ސްޓޯރޭޖާއި ފްރިޖްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެބަދޭ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ 33 ރިސޯޓް އަލަށް ހުޅުވިފައިވާ އިރު، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 8635 އެނދު ކަމަށެވެ. އަދި 343 ގެސްޓްހައުސްގައި 5404 އެނދު މިދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މުޅި ޖުމްލަ ދެ ހޮޓަލަކާއި، ހޯމްސްޓޭއާއި، ޔޮޓްމެރީނާ، ސަފާރީތަކާ އެކީގައި 14615 އެނދު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ. ފެސިލިޓީގެ ޢަދަދުތައް 403 އަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދަށް ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރާއި، މަސްވެރިކަމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް