ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2022 | ބުދަ 16:47
ތުރުކީގެ އަންކާރާގައި އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މެވްލުޓް ކަވުސޮގްލޫއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ލެވްރޮވް
ތުރުކީގެ އަންކާރާގައި އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މެވްލުޓް ކަވުސޮގްލޫއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ލެވްރޮވް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
މާކެޓަށް ރަޝިއާގެ ގޮވާން ނެރޭނަމަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަންޖެހޭ: ރަޝިއާ
 
ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އެގައުމުގެ ބޯޓުފަހަރަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ މަގެއް ޔޫކްރެއިނުން ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ލެވްރޮވް ވިދާޅުވި
 
ލެވްރޮވް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ރަޝިއާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ކްރެމްލިންގެ ތަޖުރަމާން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވަނީ އެގައުމާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްނުދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ރަޝިއާގެ ގޮވާން މާކެޓަށް ނެރޭނަމަ އެގައުމާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަންޖެހޭކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު، ކްރެމްލިންގެ ތަޖުރަމާން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް އެގައުމާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ނުދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މެވްލުޓް ކަވްސޮގްލޫއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ފަހު، ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ލެވްރޮވް ވަނީ، ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ރަޝިއާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ލެވްރޮވް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން ޝިޕްމެންޓްތައް ހިފައިގެން ބޯޓުފަހަރަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭކަމަށާއި، ތުރުކީއާ ގުޅިގެން އެކަން ކުރަން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ލެވްރޮވް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެގައުމުން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބަނދަރުތައް "ޑި-މައިން" ކުރަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ ޔޫކްރެއިންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އެގައުމުގެ ބޯޓުފަހަރަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ މަގެއް ޔޫކްރެއިނުން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ލެވްރޮވް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިނަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒަރަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ގޮވާން އެކްސްޕޯޓްކުރާ އެއް ގައުމެވެ. ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ބްލެކްސީއަށް ދަތުރުކުރާ ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޓުތައް ދަތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ ޔޫކްރެއިންގެ ބަނދަރުތައް ރަޝިއާއިން ހިފަހައްޓައި، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަދަދު ދަށްކުރުމަށް ރަޝިއާއިން މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ މިކަން ދޮގުކޮށް، ބާޒާރަށް ބަދަލުތައް އަންނަނީ ހުޅަނގުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ލެވްރޮވް ވަނީ މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިކަމުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ނުލިބުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ޔޫކްރެއިންގެ ބަނދަރުތަކުގައި ހުރި މައިންތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޒެލެންސްކީ ދެކޮޅުހައްދަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ޔޫކްރެއިނުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، ރަޝިއާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފެންމަތިނުވެ މިކަންތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ލެވްރޮވް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލެވްރޮވް ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނެގޮތަކަށް އިންތިޒާރުކުރައްވާކަންވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިކަމުގައި ތުރުކީގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ލެވްރޮވް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލެވްރޮވް ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން، ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ރައީސުންގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންގެ މެދުގައި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދެވެން ޖެހޭކަމަށް ލެވްރޮވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް