ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 07:21
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
ރޮއިޓަރސް
ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުން ބޮރިސް ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފި
 
މިނަތީޖާއިން ދޭހަވި ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތުގައި ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ފޯކަސް ކުރުމާއެކު ސަރުކާރާއެކު ކުރިޔަށް ދިޔުންކަމަށް ބޮރިސް ވިދާޅުވި
 
ބޮރިސް އަށް އިތުބާރު އޮތްކަމަށް 211 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 148 މެމްބަރުން
 
ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށް ބޮރިސް އަށް ބޭނުންފުޅުވީ 180 ވޯޓު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނެގި ވޯޓުން އެމަނިކުފާނު ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިތުބާރު އޮތްކަމުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމަށް ބޮރިސްއަށް ބޭނުންފުޅުވަނީ 180 ވޯޓެވެ. ބޮރިސްއަށް އިތުބާރު އޮތްކަމަށް 211 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 148 މެމްބަރުންނެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުވެސް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގައި ހުންނަވާނީ ބޮރިސް އެވެ.

ނަމަވެސް ބޮރިސް ނިސްބަތްވެވަޑައިގެންނަވާ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ 359 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 148 މެމްބަރުން އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވޯޓު ދެއްވުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ބާރުތަކާމެދު ސީރިއަސް ނަޒަރަކުން ވިސްނަންޖެހޭނެކަމެކެވެ. ބޮރިސްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮތް މިންވަރަށް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމެކެވެ.

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރައްވާ ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ބޮރިސް ވިދާޅުވީ މިއީ އެއްވެސް ޝައްކެތްނެތް މިންވަރަށް ކާމިޔާބު ލިބިފައިވާ ނަތީޖާއެއްކަމަށެވެ. އަދި މިނަތީޖާއިން ދޭހަވި ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތުގައި ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ފޯކަސް ކުރުމާއެކު ސަރުކާރާއެކު ކުރިޔަށް ދިޔުންކަމަށެވެ.

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 54 މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވާ އެޕާޓީއަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ބޮރިސްއަށް ޖެހިވަޑައިގެންނެވީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ 359 މެމްބަރުންގެ މެޖޯރިޓީ ވޯޓު ހޯއްދަވާށެވެ. މިވޯޓުން ބޮރިސްއަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވިނަމަ އެޕާޓީއަށް ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އެހެން މެމްބަރަކު އައްޔަނުކުރަން މަޖުބޫރުވާނެއެވެ.

ބޮރިސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގާފައިވާއިރު ކޮވިޑް19ން ރައްކާތެރިވުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އަޅާފައިއޮތް ފިޔަވަޅުތަކާ އެމަނިކުފާނު ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ މައްސަލައަކީ މިވޯޓަށް ދިއުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާ އެއް މައްސަލައެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެއްވުންތައް ބޭއްވުން މަނާކޮށްފައިވަނިކޮށް ބޮރިސް ވަނީ ޕާޓީކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް