ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 09:43
އިމްރާން އަބްދުﷲ - ހޯމް މިނިސްޓަރު
އިމްރާން އަބްދުﷲ - ހޯމް މިނިސްޓަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަރުގެ ޙުކުމް
މަރުގެ ޙުކުމުގެ ވާހަކަ އެކި ސަރުކާރުތަކުން ދައްކާފައި އޮތީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް: މިނިސްޓަރު
 
މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެތޯ ސުވާލުކޮށްފައިވޭ
 
މިނިސްޓަރު ހާޒިރު ކުރެއްވީ ތޯރިޤު ކުރައްވާ ސުވާލަކާއި ގުޅިގެން
 
ހޯމަ ދުވަހު މިނިސްޓަރު އިމްރާން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވި

މަރުގެ ޙުކުމުގެ ވާހަކަ އެކި ސަރުކާރުތަކުން ދައްކާފައި އޮތީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށްކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 10 ވަނަ ޖަލްސާއަށް މިނިސްޓަރު ހާޒިރު ކުރެއްވީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޠާރިޤު ކުރައްވާ ސުވާލަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން މަރުގެ ހުކުމްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ އިޖްރާތްތަކެއް ފުރިހަމަވާ ގައިދީންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމާމެދު މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ހުކުމް މި ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރާނެތޯއެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިން އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުކުރީ މި ދީނުގެ ފުރިހަމަކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިސްލާމް ދީނަށް ބޯލަނބައިގެން ތިބޭތާ 900 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އިސްލާމް ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޒަމާނުއްސުރެ އެކި ސަރުކާރުތަކުން ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި މަރުގެ ޙުކުމާއި ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ސިޔާސަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އެއްވެސް ސަރުކާރެއްގައި ގެނެސްފައިނުވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ނުކޮށް ދަމަހައްޓަން ޒަމާނުއްސުރެ އަމަލުކުރަމުންދާ މޮރިޓޯރިއަމްގެ ދަށުން ހުރިހާ ސަރުކާރަކުންވެސް މިހާތަނަށް އަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވަނީ މިނިވަން ފަނޑިޔާރުގެއެއް ނެތްނަމަ، މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. މަރަށް ޙުކުމް ކުރެވޭ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވޭތޯ މެމްބަރު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ މިއަދުގެ ސުވާލާ ގުޅުންހުރި ވާހަކައެއް ނޫންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއާއެކު މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވަނީ އެއީ ގުޅުންހުރި ސުވާލެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެއީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ ހިނގާ ގޮތާއި ގުޅޭ ސުވާލެއް ކަމަށާއި، އެ ސުވާލު މިނިސްޓަރަށް ރައްދު ނުކުރެއްވީ އެހެންވެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި މައުޟޫއަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ހޫނު ބަސްތަކެއް ރިޔާސަތާއި މިނިސްޓަރަށް ވަނީ އަމާޒު ކުރައްވާފައެވެ.

މަރުގެ ޙުކުމުގެ ވާހަކަތަކުގެ ޚުލާސާ:

މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން އެކި ފަހަރުމަތިން މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީހަކު މެރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި ނަމަ، އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަމުރުކުރީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މީޑިއާގެ ކުރިމަތީގައި އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ސޮއިކުރައްވާ ނެރުއްވި އަމުރުގައި ވަނީ "ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީހަކު މެރުމަށް ނިޔާ ކަނޑައަޅައި ހުކުމެއް ކޮށްފި ނަމަ އެހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނީ ލީތަލް އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން" ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމަށް ވެސް އަމުރުގައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މި ސަރުކާރަށް ކެރޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވަނީ 21 ނޮވެމްބަރ 2014 ގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެންމެ އުފާވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ގާތިލު ހޯދައި އެ މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވުމުން ކަމަށް 27 އޭޕްރީލް 2015 ގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބައެއް އިތުރު ތާރީޚުތަކަށް ބަލާއިރު، ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މަރަށް މަރު ހިފަން ފަށާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވީ 1 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ 6 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން 2018 ވަނަ އަހަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިދިކޮޅުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރޭ - އިމްރާން
ރައީސާއެކު ކޯލިޝަންގައި ދެމިތިބީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުލިބޭ ކަމެއް ނެތުމުން - އިމްރާން
ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014ގައި 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން
ކަމެއް ހާސިލްނުވުމުން ލިބޭ ދެރައިގެ ސަބަބުން އެކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހިތްވަރާއި އަޒުމް ލިބިގެންދޭ: އިމްރާން
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގެ ކަޅު ދުވަސްތައް ކިޔައިދެއްވާ އިމްރާން ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާންވީ ނުރައްކަލާއި ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ކަމަށް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ މަސް ތެރޭގައި ވެސް ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަދާފައި - އިމްރާން
ކޯލިޝަން މަޝްވަރާއަށް ރައީސް، ގާސިމް އަރިހަށް