ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 19:55
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައަށް މިހާރު ވަނީ 100 ދުވަސް ވެފައި
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމައަށް މިހާރު ވަނީ 100 ދުވަސް ވެފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ ސިފައިންގެ ފައުޖްތައް ފަހަތަށް ނުޖައްސައި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: ޔޫކްރެއިން
 
ރަޝިއާގެ ސިފައިން ރަޝިއާގެ ބޯޑަރާ ވީހާވެސް ކައިރިއަށް ފަހަތަށް ނުޖެއްސެނީސް ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް
 
ޔުކްރެއިނުން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ 20 އިންސައްތައިގެ ސަރަހައްދެއް މިހާރު ހިފާފައި
 
ރަޝިއާއިން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހަމަލާދޭން ފެށިތާ މިހާރު މިވަނީ 100 ދުވަސްވެފައި

ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ ފައުޖްތައް ފަހަތަށް ނުޖައްސައި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރ، މީކައިލޯ ޕޮޑޮލްޔަކް ވަނީ އެގައުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ހަތިޔާރު ލިބި، ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިިއްޔާގެ ބާރު ވަރުގަދަކޮށް، ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރަޝިއާގެ ބޯޑަރާ ވީހާވެސް ކައިރިއަށް ފަހަތަށް ނުޖެއްސެނީސް ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ 20 އިންސައްތައިގެ ސަރަހައްދެއް މިހާރު ހިފާފައެވެ.

ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ރަޝިއާ އާއި ކުރިމަތިލުމުގެ ބާރު ޔޫކްރެއިންއަށް ދިނުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ހުޅަނގުން ވަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް ތަފާތު ހަތިޔާރާއި އަސްކަރީ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ދާދިފަހުން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވެސް ވަނީ އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޑިފެންސްގެ ސާމާނުން 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރާއި އެހެނިހެން ސާމާނު ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

މިއެހީގެ ޕެކޭޖްގެ ދަށުން އެމެރިކާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް 4 ހައި މޮބިލިޓީ އަރޓިލަރީ ރޮކެޓް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ. ބުދަ ދުވަހު ޕެންޓަގަންއިން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ރޮކެޓް ސިސްޓަމްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން 3 ހަފުތާގެ ތަމްރީނުވެސް ބޭނުންވާނެކަމަށް އެއިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރޮއިޓަރސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މި ހަތަރު ރޮކެޓް ސިސްޓަމްވެސް މިވަގުތު ހުރީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް، ޔޫރަޕުގައެވެ.

މިރޮކެޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ އިތުރުން ފަސް ކައުންޓަރ-އަޓިލަރީ ރާޑަރާއި ދެ އެއަރ ސަވައިލަންސް ރާޑަރާއި 1،000 ޖެވެލިން މިސައިލާއި 50 ކޮމާންޑް-ލައުންޗް ޔުނިޓްގެ އިތުރުން އެމްއައި-17 މަރުކާގެ ހަތަރު ހެލިކޮޕްޓަރު ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބާރުގަދަ ބޮޑުބަޑިއާއި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ވަޒަންވެސް މިޕެކޭޖްގައި ހިމެނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ރަޝިއާއިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އެހީވެދޭ ކަމަށް ރަޝިއާ ބުނެފައިވާއިރު، ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިން އަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ބަސް ބުނުމުގެ ބާރު ރަޝިއާއަށް ނެތްކަމަށް ޕެންޓަގަންގެ އެންމެ އިސް ޕޮލިސީ އެޑްވައިޒަރ ކޮލިން ކާލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ހަނގުރާމަ އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށް އެމެރިކާއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހަނގުރާމަ ފެށީ ރަޝިއާއިން ކަމަށާއި، މިއީ ޔޫކްރެއިނުން ފަށައިގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރަޝިއާއިން ބޭނުން ކޮންމެ އިރެއްގައިވެސް ހަތިޔާރު ބަހައްޓާފައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ބާރު އެގައުމަށް އެބައޮތްކަމަށް ކާލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަނގުރާމަ ފުޅާވެދާނެކަމުގެ ބިރު ރަޝިއާއަށް އޮތް ނަމަ އެގައުމުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަންވީ ކަމަށްވެސް ކާލް ވިދާޅުވިއެވެ. ކާލް ވަނީ އެމެރިކާއިން ރަޝިއާއެކު ސީދާ ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން ބޭނުން ނުވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރު ޒެލެންސްކީ ވަނީއެގައުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހަތިޔާރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިޔާއަށް ހަމަލާދޭން ނޫޅޭކަމަށާއި، ރަޝިޔާއާމެދު އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ރަޝިއާއަށް އަރައި އެގައުމުގައި ޔޫކްރެއިނުން ހަނގުރާމަ ނުކުރާނެކަމަށާއި، އެގައުމުން ބޭނުންވަނީ ރަޝިއާއިން އެގައުމަށް އަރައި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމުގެ ބާރުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއީ ރަޝިއާއިން ފަށައިގެން އުޅޭ ހަނގުރާމައެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ޒެލެންސްކީ ވަނީ، ޔޫކްރެއިނުން ބޭނުން ވަނީ ރަޝިއާއިން ހިފާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އަލުން އަނބުރާ ހޯދަންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ނަމުގައި ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންއަށް އަރައި ހަމަލާދޭން ފެށިތާ މިހާރު މިވަނީ 100 ދުވަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް