ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 21:58
ތަމްރީނަށް ފުރާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއެކު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއާއި އިންޑިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ހައި ކޮމިޝަނަރ
ތަމްރީނަށް ފުރާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއެކު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްއާއި އިންޑިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ހައި ކޮމިޝަނަރ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ތަމްރީނަށް އިންޑިއާއަށް
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ގާބިލިޔަތުކަން އިތުރުކުރުމަށް އިންޑިއާގައި ތަމްރީންކުރަނީ
 
ތަމްރީންތައް ކުރިއަށްދަނީ މިމަހުގެ 6ން ޖުލައި 1ށް
 
މި ތަމްރީންތަކުގައި 30 އޮފިސަރުން ބައިވެރިވޭ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްގެ އޮފިސަރުންގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުމަށް އިންޑިއާގައި ތަމްރީންތަކެއް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ތަމްރީންތައް ދޭނީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް އެކެޑެމީ އޮފް ކަސްޓަމްސް، އިންޑައިރެކްޓް ޓެކްސް އަދި ނާރކޮޓިކްސް (އެންއޭސީއައިއެން)ގައި މި މަހުގެ 6ން ޖުލައި 1އަށެވެ. މި ތަމްރީންތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ 30 އޮފިސަރުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ އޮފިސަރުން ފޮނުވާލުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަރީފާއި އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ރޯހިތު ރިތޭޝް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ދަތުރުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން، ވަޔާއި ކަނޑުގެ ކަސްޓަމްސް ބޯޑަރުތަކުގައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައުލޫއަށް ބިނާކޮށް ހިންގޭ ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ. އެގޮތުން އިންޓްރެކްޓިވް ސެޝަންތަކާއެކު އިންޑިއާގެ ވުޒާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ވެސް އޮންނާނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިންވެސް އެންއޭސީއައިއެންއިން ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ. މިއީ 2019ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ކަސްޓަމްސް ކޯޕަރޭޝަން އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ދޭ ތަމްރީންތަކެކެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ހައި ކޮމިޝަނަރ ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ކުރެވޭ ވިޔަފާރި 2021 ވަނަ އަހަރު 31 އިންސައްތައަށް ކުރިއަރާފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ އަގު 323 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި މިހާތަނަށް އިންޑިއާއިން 100 ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރަކު ވަނީ ތަމްރީން ހޯދާފައެވެ. އަދި އިތުރު 90 އޮފިސަރުން އޮންލައިންކޮށް ތަމްރީން ކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 480 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި
އެންމެ ގާތް ގައުމަކަށް ވާނީ އިންޑިޔާ، ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ޑރ.މުއިއްޒުވެސް ފުރަތަމަ ދަތުރު އިންޑިޔާއަށް
އެއާރ ކާގޯ ޝިޕްމަންޓެއްގައި ރާއްޖެއެތެރެކުރަން އުޅުނު 4 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
ކުރިއަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއެތެރެކުރަން އުޅުނު 2.2 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
އިންޑިއާ ސިފައިންނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކަނީ ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް: އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟
އެއީ ކުރީ ސަރުކާރުން ގޮތް ނިންމާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއް، މިސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާއެކު ލުއި ލިބިފައިވޭ - ރައީސް
އުތުރު ތިލަފަޅާއި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭ ވާހަކަ ހިމަނައިގެން ދައުރުކުރަމުންދަނީ ފޭކް ސިޓީތަކެއް، މައްސަލަ ބަލަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފި