ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 22:10
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސަރުކާރުން އަޅާ އެއާޕޯޓްތައް
6 އެއާޕޯޓަށް 12 ޕްރޮޕޯސަލް، 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް
 
6 އެއާޕޯޓަށް 12 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅީ އުސޫލު އިސްލާހު ކުރުމުން
 
އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް

ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓް އަޅަން ހުޅުވާލި ހަ ރަށަށް 12 ޕްރޮޕޯސަލް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އަގު 25 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

6 އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ފުރުސަތުގެ ދަށުން މުޅި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނުވަތަ ފައިނޭންސް ކުރާ ގޮތަށް ވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅެއެވެ. އެ ފުރުސަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާއިރު މަދުވެގެން 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށައެޅުމަށް އޮތީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

Advertisement

މި އުސޫލު ބަދަލުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރިއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ މުޅި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނުވަތަ ބައެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފައިނޭންސް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަާފައެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު އެންމެ ދަށް އަގަކަށް ކަނޑައެޅީ 3 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

މި އެއާޕޯޓުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ 6 އެއާޕޯޓަށް ޖުމްލަ 12 ޕްރޮޕޯސަލް މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކަމަށާއި ލިބުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައި ގާބިލުކަން ހުރިކުންފުނިތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސް ލިބިފައި ހުރި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ޖުމްލަ ވެލިއު 25 މިލިއަން ޑޮލަރު އެބަވޭ. އެކަން ކުރަން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަކީ ސަރުކާރުން ޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސް ހުރި މީހުންނާއެކު ސޮއި ކުރަނީ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކަނޑައެޅިފައި އޮތް އަދަދެއް ދައްކަން. ނުދެއްކިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެހިސާބުން އެކަން އެ ނިމުނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ވަނީ މީގެ ފުރަތަމަ އެގްރީމަންޓް ޑްރާފްޓް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާ ހިއްސާކޮށްފައި
ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް

ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓް އަޅަން ހުޅުވާލީ ހދ. މަކުނުދޫ އާއި ށ. ބިލަތްފަހި އާއި ބ. ތުޅާދޫ އާއި ތ. ވިލުފުއްޓާއި ފ. މަގޫދޫ އާއި ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގެ ރަށެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މަކުނުދޫ އެއާޕޯޓަށް 23.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ބިލަތްފަހި އެއާޕޯޓަށް 23.6 މިލިއަން ޑޮލަރު، ތުޅާދޫ އެއާޕޯޓަށް 21.9 މިލިއަން ޑޮލަރު، ވިލުފުށި އެއާޕޯޓަށް 33.3 މިލިއަން ޑޮލަރު، މަގޫދޫ އެއާޕޯޓަށް 8.2 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ބިތުގައި އަޅާ އެއާޕޯޓަށް 23.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަރަދެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް