ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 10:33
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ރިޝްވަތު ނެގުމަށްފަހު ބިންތައް ނުއަގުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ވަނީ ގަދަވެފައި
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ރިޝްވަތު ނެގުމަށްފަހު ބިންތައް ނުއަގުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު ވަނީ ގަދަވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ޖަރީމާ
މާލެއިން ބިމެއް ބޭނުންތަ؟ 2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކަޓެއް ދީ
 
ކޮންމެ ޑީލްއެއް ނިންމާލެވޭނީ 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމުން
 
2000 އަކަފޫޓުގެ ބޮޑު ބިމެއް 30 އަހަރަށް

ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ވިޔަފާރި ބިންތައް އިއުލާން ކުރުމެއްނެތި އާންމު ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހުށައަޅަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނާޖާއިޒް ފައިދާތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނަގަމުންދާ ކަމުގެ އަޑުގަދަވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މިހާރު މިވަނީ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރާއިރު ކަޓުގެ ގޮތުގައި އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހޯދަމުންދާ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ފެންމަތިވެފައެވެ. 

Advertisement

އެގޮތުން އިތުބާރު ހުރި ވިޔަފާރި ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސް ބައެއް ފަރާތްތައް އަޑީގައި ތިބެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތައް ކުޑަ އަގަކަށް ދިގު މުއްދަތައް ކުއްޔަށް ދީގެން ބޮޑެތި މަންފާތައް ގެންދަނީ ހޯދަމުންނެވެ. މިގޮތުން ވިޔަފާރި ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ގުޅާ މާލޭގެ ރަނގަޅު ސަރަހައްދަކުން ވިޔަފާރި ކުރަން ބިން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އޮފަރތައް އަންނަނީ ދެމުންނެވެ. 

މިކަންތައް ހިންގަނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ވިޔަފާރިވެރިޔާ ބުނީ ގުޅަނީ އޭޖެންޓެއް ކަމުގައެވެ. އޭޖެންޓްގެ ގޮތުގައި ގުޅަނީ ސިއްރުން ނޫން ކަމަށާއި، ގުޅަނީ ކާކުކަންވެސް އެނގޭ ގޮތައް ކަމަށެވެ.

ގުޅާފައި މިބުނަނީ، ކާނިވާ ސަރަހައްދުން 2500 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް. އެއީ 30 އަހަރުގެ މުއްދަށޭ ބުނީ. ދެން މި ބުނަނީ މި ޑީލް ނިންމާލެވޭނީ 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނީމައޭ. އިއުލާނު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނޭ ބުނީ. ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޗާޓުވެސް ފޮނުވި
ވިޔަފާރިވެރިއެއް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ކަމަށް ބުނާ ބިންތަކުގެ ޗާޓެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

އެހެން ފަރާތަކުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު ސްޓެލްކޯ ސަރަހައްދުންވެސް ބިމެއް އެގޮތައް ކަޓު ނަގާފައި ދޫކުރަން ހަމަ މިގޮތަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެއީވެސް 2000 އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ސްޓެލްކޯ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބިމަށް 3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންވެސް ބައެއް މީހުން ހުށަހެޅިކަމަށް މި ޑީލް ހެދުމަށް ގުޅި ފަރާތުން ބުނި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކާ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާލުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެފަދަ އަޑުތައް އިވޭ ކަމަށާއި އެކަމާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކައުންސިލަރުންވެސް ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ކަމުގައެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ދެއްވާކަށް އެނާ ބޭނުންފުޅެއް ނުވިއެވެ. 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރިޝްވަތު ނެގުމަށްފަހު ބިންތައް ނުއަގުގައި އެކި ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ވާހަކަތައް މާލެ ސިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، ޕާކިންގް ސްލޮޓްތައް 20ހާހާއި 30ހާހާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދިނުމުން ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަމުގެ ވާހަކަތައްވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.  

Advertisement
ކޮމެންޓް
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 15:31
ޟަޒް
ހަމަ ހިނގާ ކަމެއް.
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 19:45
މުކި
ޕާރކިންގ ސްލޮޓްތަށްވެސް 25000ރ އަށް ވިއްކިކަމަަށްވަނީ...