ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 07:26
ޕްލާސްޓިކާއި ނުލައި ރާއްޖެ
ޕްލާސްޓިކާއި ނުލައި ރާއްޖެ
ރާއްޖެއެމްވީ
8 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން މަނާވުން
މިއަދުން ފެށިގެން 8 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާވާނެ
 
ރައީސްގެ އިރުޝާދުފުޅާއެކު ސަރުުކާރުން ދަނީ އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ޕްލާސްޓިކް ބާޒާރަށް ނެރުމާއި، އުފެއްދުން މަނާކުރަމުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް މިއަދުން ފެށިގެން 8 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާވާނެއެވެ.

މިއީ އެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް އެތެރެ ކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން މަނާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު މަނާ ކުރައްވާފައިވާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކެވެ. އެމަނިކުފާނު އަންނަނީ މި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމަށްފަހު އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައްވައިގެން ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކުގެ ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖޭގައި މަނާ ކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި، ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ ބާވަތްތަކުގެ ޕްލާސްޓިކް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޖޫން 01 އިން ފެށިގެން މަނާކުރެވިގެންދާ ބާވަތްތައް އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން މަނާކުރެވިގެންދާއިރު، ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މަނާކުރެވިގެންދާނެ ބާވަތްތަކަކީ:

  1. 1. ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި
  2. 2. ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ކާ ތަށި، ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ، އަދި ދިޔާތަކެތި ގިރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު
  3. 3. ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމް ފޮށި
  4. 4. ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 30 ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު (އޮކްސޯޑިގްރޭޑަބަލް އަދި ސިންތެޓިކް ޕޮލިމަރއިން އުފައްދާފައިވާ، އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވާ (ޑިގްރޭޑަބަލް) ޕްލާސްޓިކް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
  5. 5. ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، އިމްޕޯޓުކުރާ ސުޕާރީ
  6. 6. 250 މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތަށި
  7. 7. ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅުލާފައިވާ ކަފަބުރު
  8. 8. 50 މިލިލީޓަރާއި 50 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނި، ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން

މީގެއިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން އަދި ތައްޔާރީ ބުއިންތަކުގެ ބާވަތްތައް މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން މަނާކުރެވިގެންދާއިރު، މިތަކެތި ބާޒާރަށް ނެރުން 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 އިން ފެށިގެން މަނާކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުންކުރާ 500 މިލި ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެނާއި ފެން ނޫން އެހެން ބުއިންތަކެވެ.

މީގެ އިތުރަށް 1 ލީޓަރާއި 1 ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން މަނާކުރެވި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރެވޭނެއެވެ. މި ސައިޒުގެ ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން 2023 ގެ ނިޔަލަށް މަނާކުރެވުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް އުފައްދަމުންދާ 1.5 ލީޓަރު ފުޅިއާއި އެއަށްވުރެ ބޮޑު ސައިޒުގެ ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކޮށް ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
17%
17%
50%
0%
17%
ކޮމެންޓް