ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2022 | ހޯމަ 18:26
ވަރލްޑް ބޭންކް
ވަރލްޑް ބޭންކް
ގެޓީއިމޭޖަސް
ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ކާރިސާ
ލަންކާއަށް 700 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭނެކަމަށް ބުނި ބުނުން ވޯލްޑް ބޭންކުން ދޮގުކޮށްފި
 
މިހަފުތާ ބަންދުގައި ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަންކާއަށް 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ބަޔާނެއް ނެރެފައި
 
މިހާރު ވޯލްޑް ބޭންކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ކުރިން އެބޭންކުން އެޕްރޫވްކޮށްފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރީޕަރޕަސްކޮށް ލަންކާއަށް މިވަގުތު ބޭނުންވާ ޒާރޫ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
 
ލަންކާއިން ރަނގަޅު މެކްރޯއިކޮނޮމިކް ޕޮލިސީ ފްރޭމްވޯކެއް އެކުލަވާނުލެވެނީސް ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަންކާއަށް އެއްވެސް އައު ފައިނޭންސިން އެހީއެއް ފޯރުކޮށް ނުދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި

ކުރިއަށްއޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ލަންކާއަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 700 މިލިއަން ޑޮލަރު ފޯރުކޯށްދޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ބުނުން ވޯލްޑް ބޭންކުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެޖަމިއްޔާއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރު ފަރިސް އެޗް. ހަދަދް-ޒެރްވޮސް ވިދާޅުވެފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޑެއިލީ މިރަރ ލަންކާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަންކާއަށް ބްރިޖް ލޯން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ލޯނެއް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް މިފަހުން މީޑިއާ ތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

ޒެރްވޮސް ވަނީ ބޭންކުން ލަންކާގެ މިހާރުގެ ހާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށާއި މިހާރު އެގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އައިމްއެފްއާ ކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެން އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވާރާކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމަށް ރަނގަޅު މެކްރޯއިކޮނޮމިކް ޕޮލިސީ ފްރޭމްވޯކެއް އެކުލަވާނުލެވެނީސް ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަންކާއަށް އެއްވެސް އައު ފައިނޭންސިންގއެހީއެއް ފޯރުކޮށް ނުދޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެރްވޮސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިހާރު ވޯލްޑް ބޭންކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ކުރިން އެބޭންކުން އެޕްރޫވްކޮށްފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރީޕަރޕަސްކޮށް ލަންކާއަށް މިވަގުތު ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ސާމާނު، ބޭސް، ފަގީރު އާއިލާތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ، ސްކޫލް ކުދިންނާ ފަގީރު އާއިލާތަކަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި ދަނޑުވެރިންނަށާއި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށެވެ.

މިހަފުތާ ބަންދުގައި ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަންކާއަށް 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެބަޔާނުގައި މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ކަންޓްރީ މެނޭޖަރާ ހަވާލާދީ އެޖަމިއްޔާ އާއި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް، އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް އަދި ޔޫއެން އޮފީސް ގުޅިގެން އެބޭންކް ތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން މީގެ ކުރިން އެއްބަސްވެފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރީޕަރޕަސްކޮށް ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި