ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 22:54
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޕޮލިސް
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ޝަރީޢަތް
ހަމަލާގެ ޝަރީޢަތްތައް އޮބްޒަރވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް ނަޝީދުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމަށް ދީފި
 
ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަޙްމަދު ރަޝީދަށް
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 10 މީހެއްގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނަށް ދީފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިންނަވާ ވަކީލު އަޙްމަދު ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުސަތަށް އެދިފައިވާކަމަށެވެ. އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަޙްމަދު ޝަކީލަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ ކަމާގުޅޭ ޝަރީއަތްތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް އޮބްޒާވު ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ހަތަރު ވަކީލުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ދެ ވަކީލަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 10 މީހެއްގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާއިރު، އެ އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާ ތާރީޚުތަކާ ކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްދިނުމަށް ވެސް ސިޓީގައި އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަޙުމަދު ރަޝީދަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން އައިއީޑީ ގޮއްވާލިކަމަށް އިއުތިރާފުވި އަދުހަމަށް އިއްވާފައި ވަނީ 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

އަދުހަމްގެ އިތުރުން އެ މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފައިވަނީ މއ. ފޭރުގޭ މުޖާޒް އަހުމަދާއި ގއ. ކޮނޑޭ، ފޮޅޭމާ، ތަހުމީން އަޙުމަދާއި، ނ. މަނަދޫ، ނޫރީގެ ޢަލީ ހައިޝަމްއާއި، އއ. މާޅޮސް، އަސަރީގެ، މުޙައްމަދު ނާޒިމާއި، ގއ. ވިލިނގިލި، ހުދުރުވާގެ ފަހުމީ ޢަލީއާއި، ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، ޢަބްދުﷲ ޢަލީ މަނިކާއި މ. ކުދެހިގެ، އިސްހާގާއި، އަދި ހއ. ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުޙައްމަދު ތަސްލީމްއާއި ދަފްތަރު 6231 ޙަސަން ޔާސީން އާއި ހުޅުމާލެ 07-3-56، މުޙައްމަދު ޒޫމަލް ޒަރީރުގެ މައްޗަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން، ދުންފިނިއުފާ، އަޙުމަދު ފާތިހުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް