ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2022 | އާދީއްތަ 23:26
ލަންކާގެ ސެންްރަލް ބޭންކް
ލަންކާގެ ސެންްރަލް ބޭންކް
ރޮއިޓަރސް
ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް
ލަންކާގެ ސެންްޓްރަލް ބޭންކެގެ ފޮރިން ލަޔަބިލިޓީސް އެސެޓްސްއަށް ވުރެ 4 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރު
 
ސެންޓްރަލް ބޭންކްގެ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި އޭޝިއަން ކްލިއަރިން ޔޫނިއަން އިން ޑިފަރ ކޮށްފައިވާ ލަޔަބިލިޓީސް އަދި މީގެ ކުރިން އައިއެމްއެފް އާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަރަނި ހިމެނޭ
 
ސެންޓްރަލް ބޭންކްގެ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އަދި ބަންގްލަދޭޝާއެކު ހަދާފައިވާ ކަރަންސީ ސްވޮޕް ހިމެނޭ
 
ލަންކާގެ ހާލަތު ގޯސްވާން ފެށުމުން އެގައުމުން ވަނީ އިމްޕޯޓަށާއި ޒަރޫރީ އެހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ފޮރިން ރިޒަރވަށް ބަރޯސާވާން ފަށާފައި

ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކްގެ ލަޔަބިލިޓީ، ފޮރިން އެސެޓްސް އަށް ވުރެ 4 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ފޮރިން އެސެޓް އަށް ވުރެ ލަޔަބިލިޓީސް 3.65 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުވެފައި ހުރި އިރު، މާޗް މަހު އިތުރު 376 މިލިއަން ޑޮލަރުން މިއަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިއީ ބޭންކުގެ ލޯންތައް އިތުރުވުމާއި ދަރަނިތައް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ރިޒަރވުން ހަރަދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރެއެވެ.

ލަންކާގެ ހާލަތު ގޯސްވާން ފެށުމުން އެގައުމުން ވަނީ އިމްޕޯޓަށާއި ޒަރޫރީ އެހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ފޮރިން ރިޒަރވަށް ބަރޯސާވާން ފަށާފައެވެ.

ލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އިމްޕޯޓަށާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ސެންޓްރަކް ބޭންކުން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އެހީ ހޯދަމުން ދަނީ އޭޝިއަން ކްލިއަރިން ޔޫނިއަން މެކޭނިޒަމް މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާ އިންނެވެ.

ސެންޓްރަލް ބޭންކްގެ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އަދި ބަންގްލަދޭޝް އާއިއެކު ހަދާފައިވާ ކަރަންސީ ސްވޮޕް އާއި އޭޝިއަން ކްލިއަރިން ޔޫނިއަން އިން ޑިފަރ ކޮށްފައިވާ ލަޔަބިލިޓީސް އަދި މީގެ ކުރިން އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަރަނި ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި