ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 20:07
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ
އޭޕީ
ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާ
އައު ބޮޑުވަޒީރަށް، ލަންކާއަށް ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ގެނެވިދާނެ: އެމެރިކާގެ ސަފީރު
 
ގައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުން އެދޭ ސިޔާސީ ބަދަލުތައް ގެނައުން މުހިންމުކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ އުންމީދުވެސް އައު ބޮޑުވަޒީރާއެކު އެބައޮތްކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހާއެކު ސަރުކާރަށް ލަންކާގައި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ގެނެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ އަލަށް ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހާއެކު، ސަރުކާރަށް ލަންކާގައި ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ގެނެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތްކަމަށް، އެމެރިކާއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ޖޫލީ ޗަންގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަފީރު ވަނީ ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަނެވޭނެކަމުގެ އުންމީދުވެސް އައު ބޮޑުވަޒީރާއެކު އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލަންކާގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިޕަރޓްމެންޓާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، އެމެރިކާގެ ސަފީރު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެކަމަނާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕަ އަބޭވަރްދަނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެތެރެއިންނެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ސަފީރު ވަނީ ގައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުން އެދޭ ސިޔާސީ ބަދަލުތައް ގެނައުން މުހިންމު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްރީލަންކާ-ޔޫއެސްއޭ ޕާލިމެންޓަރީ ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން މެދުވެރުކޮށް ދެގައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލަންކާގެ ވިމެން ޕާލިމެންޓޭރިއަން ކައުކަސްއިން ކުޅޭ މުހިންމު ރޯލު ފާހަގަކުރައްވައި، އަދިވެސް މިކަންކަމުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވާވަރު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ލަންކާގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ، ލަންކާގައި ޑިމޮކްރަސީ ކުރިއެރުވުމަށް އެމެރިކާއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ މިބައްދަލުވުމަކީ ސަފީރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ޗަންގް ލަންކާގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި