ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 19:07
ލަންކާއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރު، މިލިންޑާ މޮރަގޮޑާއާއި އިންޑިއާގެ ފައިނޭންސް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ނިރްމަލާ ސިތަރަމަން
ލަންކާއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރު، މިލިންޑާ މޮރަގޮޑާއާއި އިންޑިއާގެ ފައިނޭންސް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ނިރްމަލާ ސިތަރަމަން
ޑެއިލީ މިރޯ
ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާ
އައިއެމްއެފްގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށެންދެން، ބްރިޖް ފައިނޭންސިންއެއް މުހިންމު: ލަންކާ
 
އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރާއި ލަންކާގެ ހައިކޮމިޝަނަރު ވަނީ، އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތައް އިތުރުކުރުމާ ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
 
ލަންކާގެ ހައިކޮމިޝަނަރު ވަނީ އިންޑިއާއިން އެގައުމަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައި
 
ހައި ކޮމިޝަނަރު ވަނީ ލަންކާގެ މިހާރުގެ ހާލަތުވެސް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރައްވާފައި

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް)ގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށެންދެން ލަންކާއަށް ބްރިޖް ފައިނޭންސިންގް އެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެގައުމުން އިންޑިއާގައި އެދިއްޖެއެވެ.

ލަންކާއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރު މިލިންޑާ މޮރަގޮޑާ، ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ އިންޑިއާގެ ފައިނޭންސް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު ނިރްމަލާ ސިތަރަމަންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ލަންކާއިން ވަނީ އެގައުމުން އައިއެމްއެފްއާއެކު ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގެ ދަށުން، އެޖަމިއްޔާގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށެންދެން އިންޑިއާއިން ބްރިޖް ފައިނޭންސިންގްގެ އެހީއެއް ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައިކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ލަންކާގެ މިޝަނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރާއި ލަންކާގެ ހައި ކޮމިޝަނަރު ވަނީ، މިހާރު އިންޑިއާއިން ލަންކާއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތައް އިތުރުކުރުމާއި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި އެހީތަކަކީ މިވަގުތު ލަންކާއަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ މުދަލާއި ތެލަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީއަށް ހެދުމަށާއި، އެގައުމުގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓަށް އެހީވުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ލަންކާއިން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލަންކާގެ ހައިކޮމިޝަނަރު ވަނީ، އިންޑިއާއިން އެގައުމަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ލަންކާއިން އައިއެމްއެފްއާއެކު ފެށި މަޝްވަރާތަކުގައި އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދިން އެހީއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ހައިކޮމިޝަނަރު ވަނީ ލަންކާގެ މިހާރުގެ ހާލަތުވެސް އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި