ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 13:14
ސްރީލަންކާގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ސްރީލަންކާގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްރީލަންކާގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
ގޮތަބަޔާ އާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ބޮޑުވަޒީރު އޮފީހުން ހަދައިފި
 
ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ
 
ވެބްސައިޓް ހެދީ މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު މުއާމަލާތްކުރުމަށް ފަސޭހައަކަށް

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންގހަ ގެ އޮފީހުން ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއް ހަދައިފިއެވެ.

ކޮލަމްބޯގެ ގޯލް ފޭސްގައި "ގޮޓަގޯގަމާ" ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މިމުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ)ގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރ ރުވާން ވިޖެވަރްދެނާ ވިދާޅުވީ ވެބްސައިޓް ހެދީ މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު މުއާމަލާތްކުރުމަށް ފަސޭހައަކަށްކަމަށެވެ.

ވެބްސައިޓްގެ ޒަރީއާއިން މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ ހުރި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭނެކަމަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ޕްރޮޕޯސަލްވެސް ހުށަހެޅޭނެކަމަށެވެ. އަދި ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެކަމަށް ރުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިބަދަލާއެކު މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކުން ޑިމާންޑްކުރަމުންދާ ކަންކަމަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް ރުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސް އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކުރަމުންދާތާ 40ށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަނީ ވެފައެވެ. ގޮތަބަޔާ ގެންދަވަނީ އިސްތިއުފާނުދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި