ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 12:50
ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް
ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް
ރާއްޖެ އެމްވީ ރައީސް އޮފީސް
ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވި
 
މިއީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ކޮންފަރެންސެއް
 
މާލެ ސިތީ ކައުންސިލުން ބައިވެރިނުވާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި
 
ގިނަ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ރައީސުން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވޭ

ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކާއެކު އއ. އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށްދާ “ވިއަވަތި ރާއްޖެ” ކޮންފަރެންސްގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައިވެރިނުވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ފާހަގަކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 3 ސަރަހައްދަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަކާއި ރަށު ކައުންސިލަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއެއް ބައިވެރިވާގޮތަށެވެ. މިފަހަރުގައި ކޮންފަރެންސް ބ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާއިރު، ގިނަ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން ވަނީ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ކޮންފަރެންސަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި ކޮންފަރެންސް ބޮއިކޮޓްކޮށްފައިވާތީ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ އެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސް ބޮއިކޮޓްކޮށްފައިވާއިރު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

"ވިއަވަތި ރާއްޖެ" ކޮންފަރެންސަކީ ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރައްވައި ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް ރައީސް ފަށްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ބާއްވާ ކޮންފަރެންސެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ހަޤީޤީ މަންފާ ކައުންސިލުތަކާއި އެސިޓީއެއް، އަތޮޅެއް ނުވަތަ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާގޮތަށް އެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރެއްވުމަށް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ގެނައި އިސްލާޙްތަކާއެކު އިދާރީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް، ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްދާގޮތް ގާތުން ބެއްލެވުމާއި އެކަމުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަކީ ވެސް މި ކޮންފަރެންސުގެ ބޭނުމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީގެ ކުރިން މަރުކަޒީގޮތުން އިދާރާތަކުން ކުރަމުންއައި މަސައްކަތްތަކާއި މަސްއޫލިއްތުތައް ކައުންސިލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން، އަލަށް ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލް އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ރައީސުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ވެސް މި ކޮންފަރެންސްގެ މުހިންމު އެއް ބޭނުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް