ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 10:00
ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑްރަގް ރެއިޑެއްގެ ތެރެއިން- ރައީސް ވަނީ ޑްރަގް ވިޔަފާރިއާއި ގޭންގް ކުށްތަކަކީ ގުޅިފައިވާ ދެ މައްސަލަކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑްރަގް ރެއިޑެއްގެ ތެރެއިން- ރައީސް ވަނީ ޑްރަގް ވިޔަފާރިއާއި ގޭންގް ކުށްތަކަކީ ގުޅިފައިވާ ދެ މައްސަލަކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިޔަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް
ޑްރަގާއި ގޭންގް ކުށްތަކުގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ އަދި މާލީ މަންފާގެ ސަބަބު ހިމެނޭ: ރައީސް
 
މިވަގުތު ދެން އޮތް އަނެއް މައްސަަލައަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތައްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު، އަދި ހުރަސްތައް ގިނަ މަސައްކަތެއް
 
މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަަލައަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގޭންގް ކުށްތައް

ޑްރަގް ވިޔަފާރިއާއި ގޭންގް ކުށްތަކުގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ އަދި މާލީ މަންފާގެ ސަބަބުތައް ހިމެނޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އއ އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވިޔަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފެއްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑު ޤައުމީ ދެ މައްސަލައެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެއީ ނުހަނު އަވަހަށް ޙައްލު ކުރަންޖެހޭ މައްސަަލަތަކެއް ކަމަށެވެ.

މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަަލައަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގޭންގް ކުށްތައް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ އެއީ އެއް ގަހެއްގެ ދެ ގޮފީގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެކަންކަމުގެ އެންމެ ފުނުގައި ވަނީ ރޭވިގެން އިންތިޒާމުވެގެން ހިންގާ ކަންކަމެވެ. އެގޮތުން އޭގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ ނިޔަތާއި، މާލީ ނަފާގެ ސަބަބުތައް ޝާމިލުވާކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު، އަދި ހުރަސްތައް ގިނަ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. ވިޔަވަތި ކޮންފަރެންސްގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުން މުހިއްމުކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިވަގުތު ދެން އޮތް އަނެއް މައްސަަލައަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތައްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ރަށް ގިރުމާއި، ފެން ބޮޑުވުމާއިި، އުދަ އެރުމަކީ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ،

ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި، ވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރަކީ ތަރައްޤީގެ ކޮންމެ މަޝްރޫއަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ތަރައްޤީގެ ބޭނުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަމަކީ ތަރައްޤީއަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމުގައިވެސް އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނީ ކައުންސިލްތަކަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 10:42
ސީމާ
ހީނުކުރާވަރަށް މި ގައުމުގަ ގޭންގުތަށް ބާރުގަދަ ހާއްސަކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުތަކުގަ އެކިއެކި ނަންނަމުގަ މި ގޭނގުތަށް ޕޮރޮމޯޓްކޮށް ހަރަކާތްތރުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަލިބޭ މީ ވަރަށްދެރަކަމެތް